Moms

Moms på renovationsydelser - orientering til borgerne

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at renovationsgebyrer ikke skal indeholde moms. Indtil Skattestyrelsen har fastsat en ny procedure, skal REFA fortsætte med at opkræve moms.

Glæd dig ikke for tidligt
Landsskatterettens afgørelse betyder ikke, at du i fremtiden kan regne med at spare 25 procent af renovationsgebyret. Momsen skal fortsat betales, og hvis REFA skal betale den, vil momsudgifterne blive lagt oven i gebyret.

Eventuelt for meget betalt indregnes i fremtidige gebyrer
Hvis det viser sig, at du faktisk har betalt for meget i en periode, vil beløbet blive modregnet i de fremtidige renovationsgebyrer. Præcis hvordan regnestykket kommer til at se ud, kan vi først sige noget om, når der foreligger nye retningslinjer for fakturering af renovationsgebyrer.

Læs regnskabseksperternes notat om sagen
Det anerkendte revisionspartnerselskab EY har lavet en notat, der beskriver den aktuelle situation efter Landsskatterettens afgørelse. Notatet kan læses her i sin fulde ordlyd: 

 

                                                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                                                                                                                21. april 2022
I/S REFA
Moms på renovationsydelser - orientering til borgere

Landsskatteretten har i oktober 2020 truffet afgørelse om, at kommuners levering af renovationsydel-
ser­ til private borgere og grundejerforeninger ikke er momspligtige ydelser, hvilket er en ændring af hid­-
tidig praksis.

Omfanget af praksisændringen er ikke fastlagt af Skatteforvaltningen, hvilket betyder, at det fortsat er
usikkert om I/S REFA's ydelser kan momsfritages og evt. i hvilket omfang. I/S REFA opkræver derfor 
fortsat salgsmoms i overensstemmelse med Skatteforvaltningens gældende retningslinjer. I/S REFA føl-
ger området nøje og tilpasser håndteringen i overensstemmelse med praksisændringen, når konsekven-
serne heraf er endeligt fastlagte.

Praksisændring afventer styresignal fra Skattestyrelsen

Når Skattestyrelsens fortolkning af momslovgivningen underkendes af Landsskatteretten eller af dom­-
stolene, udsteder Skattestyrelsen et styresignal, der fastlægger omfanget af praksisændringen og kon­-
sekvenser heraf. Styresignalet angiver en frist for, hvornår praksisændringen senest skal implemente-
res, samt frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt moms. Indtil styresignalet forelig-
ger kan den hidtil gældende praksis anvendes.

Det endelige styresignal afventes fortsat, herunder dato for hvornår praksisændringen skal være imple-
menteret.

I/S REFA opkræver derfor fortsat moms på renovationstakster, da rækkevidden af praksisændringen
ikke kendes, herunder de konkrete konsekvenser for I/S REFAs aktiviteter.

I/S REFA vil tilpasse momshåndtering af renovationsydelser såfremt det er relevant på grund af styre-
signalet. I/S REFA vil varetage borgernes interesser og anmode om tilbagebetaling af for meget betalt
moms, hvis de er berettiget hertil. Tilbagebetalt moms vil blive indregnet i fremtidige takster og vil såle-
des tilfalde borgerne i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Vi forventer alene en begrænset effekt på renovationstaksten

Hvis I/S REFA anses for at levere momsfritagne renovationsydelser til borgerne og som følge heraf får
tilbagebetalt moms, har det alene en begrænset effekt på renovationstaksten, da omkostningerne til le-
vering af renovationsydeisen stiger, som følge af, at I/S REFA ikke længere har momsfradrag for om-
kostningerne, og det er ikke tilladt at drive aktiviteten med underskud, da det er omfattet af et "hvile-i-
sig-selv" princip.

Man kan således ikke forvente, at en evt. besparelse svarer til salgsmomsbeløbet for den nuværende
takstopkrævning.

Vi forventer at praksisændringen skal implementeres pr. 1. januar 2023.

Med venlig hilsen
EY Godkendt Revisionspartnerskab

 

 

Heidi Lundsgaard                                                     Mette Schøler
AT Partner Senior                                                     VAT Manager

 

 

 

 

 

             EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Cortex Park Vest 3 - 5230 Odense M - CVR-nr. 30 70 02 28

 

Hent notat som pdf

 

 

 

Se også

 
Dine kuponer er nu lagt i indkøbskurven Hvis du ønsker at bestille flere kuponer så klik på "Køb mere". Hvis du ønsker at gennemføre bestillingen, så klik på "Gå til bestilling". Køb mere

Gå til bestilling
Vent...