Medarbejder, Holeby Fjernvarme

Årsrapport

HOLEBY FJERNVARME – ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2021/22

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holeby Fjernvarme a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger, som følger af Varmeforsyningsloven og med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse B og C.

Hvile-i-sig-selv princippet

Over- og underdækning

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne som indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtigelser.

Nettoomsætning

Det for året målte varmeforbrug i henhold til aflæsninger danner grundlag for indtægtsførelsen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende virksomhedens produktion af varme. Omkostninger, der er forbundet med varmetab i distributionsnettet, er overført til distributionsomkostninger med 20% af udgifter til produktion og køb af varme.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende distributionsopgaven, herunder reparation, vedligeholdelse og afskrivning af ledningsnet og målere samt varmetab i distributionsnettet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, forretningsførelse, kontorhold, edb, revision og advokat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter gebyr- og renteindtægter/omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Immaterielle anlægsaktiver

Afskrives over aftaletiden

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og ledningsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesprisen incl. omkostninger tilknyttet anskaffelsen (herunder indeksregulering af lån) med fradrag af akkumulerede afskrivninger samt indgåede tilslutningsafgifter og investeringsbidrag. Der foretages lineære afskrivninger baseret på bestyrelsens vurdering af aktivernes forventede brugstider og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger m.v. ifølge Lov om varmeforsyning.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kostpris.

Varebeholdninger

Olie- og materialebeholdninger måles til listepriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser måles til nominel restgæld.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JUNI 2021 – 31. MAJ 2022.

2021/2022Budget Urevideret 2021/2022
2021/2022
T.kr.T.kr.
Opkrævede faste afgifter647.379641648
Opkrævede effektafgifter2.783.59227982783
Motivationsbidrag73.070085
Opkrævede forbrugsafgifter5.536.7275.3555.474
Øvrige indtægter2.503016
Reguleringer og afskrivninger af tidligere års
slutopgørelser og tab indeværende år
-46.8040-152
Årets over-/underdækning398.7020-783
Andre tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalinger
21.822032
Nettoindtægter i alt9.416.9928.7948.103
Brændselsolie-211.024-100-117
Drift af halmvarmeværk-4.226.550-4.270-4.510
Vedligeholdelse af produktionsapparat-655.316-646-456
El, vand, og kemikalier-530.649-392-274
Pasning af værk-1.553.713-1200-1.161
Overførsel af ledningstab1.304.4871.1921.212
Overført fra personaleomkostninger000
Produktionsomkostninger i alt-5.872.864-5.416-5.306
Ledninger-1.369.352-1.966-578
Målerudgifter-98.339-140-184
Overført ledningstab-1.304.387-1.192-1.213
Distributionsomkostninger i alt-2.772.078-3.298-1.975
Administrationsomkostninger-543.763-678-537
Energibesparelser00-91
Renteindtægter39.179043
Renteudgifter-267.464-200-237
-772.049-878-822
ÅRETS RESULTAT0-7980

BALANCE PR. 31. MAJ 2022

Aktiver

2020/21
T.kr.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger20.00037
Produktionsanlæg og maskiner4.396.6582.498
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar572.401693
Igangværende projekter1.074.388816
Finansielle anlægsaktiver
DFH Handelsselskab, andelsselskab, anskaffelssum015
Andel Holeby Medborgerhus5.0005
DFF edb-selskab, andelsselskab, anskaffelsessum1.0001
ANLÆGSAKTIVER I ALT6.069.4474.059
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer2.72.556204
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser477.870364
Andre tilgodehavender26.16521
Til gode merværdiafgift204.324172
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris00
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger87.89266
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger3.465.7033.595
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT4.534.5114.422
AKTIVER I ALT10.603.9588.481

Den kontante ejendomsværdi for værkets faste ejendom ( excl. ledningsnet) er pr. 1. oktober 2021 kr. 1.720.000.

BALANCE PR. 31. MAJ 2022.

Passiver

2020/21
T.kr.
Egenkapital
Saldo pr. 1. juni 202126.73427
Fri egenkapital26.73427
Egenkapital i alt26.73427
Gældsforpligtigelser
Gæld til realkreditinstitutter8.229.5225.691
Forudbetalinger75.297163
Skyldig merværdiafgift00
Skyldige renter58.81166
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris973.0741.372
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger00
Leverandør af varer og tjenesteydelser1.240.5201.162
Gældsforpligtigelser i alt10.577.2248.454
PASSIVER I ALT10.603.9588.481

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 med pant i selskabets faste ejendom.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Holeby Fjernvarme a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Underskrevet

Holeby, den 31 /8 2022 i originalt dokument:

Af Henrik Pedersen, Formand
Af Kim Jørgensen
Af Kenneth Christiansen, Kasserer
Af Henrik Kubiak
Af Henning Nielsen

Se i øvrigt:
Referat fra generalforsamlingen 21. september 2022
Uddrag af præsentationen fra generalforsamlingen