Vicky, REFA medarbejder

Oftest stillede spørgsmål

Ja. Affaldet blandes ikke sammen. Når skraldebilen tømmer din beholder er der to kamre i bilen.

Når skraldebilen tømmer beholderen forsætter adskillelsen af affaldet helt ind i bilen, da bilen også har 2 rum til dit affald. Dette er meget vigtigt, da affaldet ellers ville blive fejlsorteret og der skulle bruges ressourcer på eftersorteringer evt. helt alternativt, at fraktionen må kasseres.

Nej. Den 16. juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor udgøres af en ny affaldsstrategi, som sætter en række nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt: husstandsindsamling af 10 fraktioner. Alle ejendomme har derfor pligt til, at være tilmeldt den affaldsordning, der gælder i kommunen.

Ja. Du er velkommen til at kompostere madaffald på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Komposten må dog kun indeholde vegetabilsk affald. Opbevaringen af komposten skal ske på en måde, så det ikke giver anledning til uhygiejniske forhold (lugt, fluer, osv.) eller skadedyr (f.eks. rotter).   

Bedre sortering koster mere. Taksterne stiger da vi i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune skal sortere mere. Der skal købes nye affaldsbeholdere, da den nuværende indsamlingsordning udvides til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Bedre kildesortering hjemme hos borgerne giver en bedre genanvendelse og er dermed en gevinst for miljøet. Men jo mere vi sorterer, jo flere forskellige slags affald skal skraldemanden hente og behandle og det øger omkostningerne.

Alle samarbejdspartnere som håndterer og forarbejder affald for REFA har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har derved gjort vores yderste for at holde udgiften for alle husstande på Lolland-Falster på et minimum.

Fra 2025 er det vedtaget at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Det er derfor forventeligt at priserne vil falde fra 2025.

Målene på 240 liters affaldsbeholderen er: højde 105 cm, bredde 58 cm, dybde 74 cm.

Hvis du ønsker at etablere et beholderskjul til 3 stk. 240 liters affaldsbeholdere, så anbefaler vi at det indvendige breddemål er minimum 275 cm.

Vi gør opmærksom på, at du kan se de nye affaldsbeholdere på genbrugspladsen.

Nej, vi kan desværre ikke garantere at al plast bliver genanvendt. Det indleverede plast består af mange forskellige plasttyper, som desværre ikke altid kan sammensmeltes til et nyt produkt. Genanvendelsesprocenten er ligeledes meget forskellig fra plasttype til plasttype.

Vi arbejder naturligvis løbende på at finde nye metoder, så man kan benytte endnu mere af vores plastaffald til genanvendelse. Vi opfordrer også alle producenter til at benytte plast, som kan genanvendes.

Madaffaldet afhentes, hvorefter det fragtes til et behandlingsanlæg. Her kommer det igennem en stor blender og blandes med vand som samlet bliver til grød. Denne grød kaldes pulp.

Pulpen bliver herefter presset igennem en sigte, hvor plasten frasorteres. Plasten bliver herefter forarbejdet seperat og genanvendt til produktion af nye plastikposer.

Pulpen pumpes efterfølgende til et biogasanlæg, hvor pulpen opbevares i gæringstanke. Her blandes pulpen med andet organisk affald. I gæringstanken nedbrydes pulpen af bakterier, hvilket udvikler biogas.

Biogassen består af metan og kuldioxid, og biogassen oparbejdes til brug i naturgasnettet og til produktion af brændstof. Restproduktet fra biogasanlægget benyttes som gødning af landbruget, hvilket gavner produktionen af nye fødevarer.

Ja.  Mad- & drikkekartoner kan genanvendes.

Mad- & drikkekartoner vaskes, hvorefter folien adskilles fra papirfibrene. Materialerne genanvendes herefter i nye produktioner.

Tekstilaffald er tekstiler, som ikke kan genbruges eller genanvendes uden forarbejdning. Tekstilaffald afhentes via storskrald. Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne.

Tekstilaffaldet genanvendes i nye produktioner. Det er derfor vigtigt, at tekstilaffaldet indleveres i en gennemsigtig plastikpose, som er forsvarligt lukket. Tekstilaffaldet må ikke være vådt ved afhentning.

Nej. Genbrugspladserne er et tilbud som alle kommunens borgere kan benytte. Det er derfor en solidarisk ordning som alle betaler til via standardgebyret.

Hvis dine beholdere ikke er placeret i din indkørsel, så de er nemt tilgængelige for skraldemanden, så skal du køre dine affaldsbeholdere frem inden tømning.

Vær gerne opmærksom på regulativerne for tilkørselsvejen og adgangsvejen. Læs mere her
Hvis tilkørselsvejen og adgangsvejen ikke lever op til regulativerne, så kan man risikere at affaldsbeholderen ikke tømmes.

3.500.000 beholdere om året
Vores skraldemænd tømmer ca. 3.500.000 affaldsbeholdere på Lolland-Falster om året. Det er derfor vores fælles ansvar at sikre, at skraldemændene har de bedst mulige arbejdsforhold.

Ved direkte genbrug benyttes der ingen ressourcer til at genanvende, forarbejde eller nedbryde. Direkte genbrug er derfor altid at fortrække, da ingen ressourcer går til spilde – hverken ved forarbejdning eller ved fremstilling af et nyt produkt.

Når direkte genbrug ikke er en mulighed, efterstræber vi at genanvende så stor en del af affaldet som muligt. Her har vi fokus på at genanvende affaldets materialer til nye produktioner.

Hvis det ikke er muligt at genanvende materialerne til nye produktioner, så genanvendes affaldets ressourcer i form af energi. Energien benyttes til at levere fjernvarme og elektricitet til husstande på Lolland-Falster, som et led i REFAs bæredygtige forsyningssikkerhed.

Ja. Alle enfamilieboliger, herunder rækkehuse, får som udgangspunkt standardmodellen.

Standardmodellen består af en ny 240 liter beholder med to-kamre: et kammer til madaffald og et kammer til restaffald. Den beholder, som du i dag benytter til papir og glas/metal fortsætter og udvides med småt pap i papirsiden. Du får derudover udleveret en kurv til madaffald og en beholder til farligt affald. Til plast og mad- & drikkekartoner udleveres en rulle med 240 liters sække til hver husstand. Husstandens tekstilaffald skal i poser og afhentes som storskrald.

Har du behov for yderligere kapacitet?
Hvis du har behov for yderligere kapacitet, så kan dette tilkøbes. Du kan tilpasse din affaldsordning via REFA Selvbetjening

Rækkehuse og fællesløsninger
Nogle husstande (såsom rækkehuse) kan opleve pladsmangel eller store udfordringer med adgangsvejen. Hvis det er tilfældet, så kan boligforeningen gå i dialog med REFA om at etablere en fællesløsning. Vi gør dog opmærksom på at etableringen af en fællesløsning ikke er billigere for den enkelte husstand.

Sommerhuse får standardmodellen
Sommerhuse og sommerhusområder benytter ligeledes standardmodellen, men uden beholderen til farlig affald. Hvis der er bred enighed om en fællesløsning i et sommerhusområde bestående af 33 – 50 sommerhuse, så kan en fællesløsning etableres.

Etageboliger får fællesløsninger
Ved etageboliger etablerer REFA en fælles affaldsløsning for alle beboere. Beholderstørrelser og antal beholdere udregnes på baggrund af antal boligenheder tilknyttet fællesløsningen.

Den udleverede plastsæk kan indeholde 240 liter. Hvis du i perioder har mere end 240 liter plastaffald, så er du velkommen til at stille en sæk ekstra til afhentning.

Det er ligeledes muligt at indlevere plast og mad- & drikkekartoner på alle vores genbrugspladser.

Ja, madaffald skal i poser.

Udlevering af flere poser
En gang om året vil du få udleveret poser af REFA, som du kan benytte til dit madaffald.

Du må gerne benytte egne poser til madaffaldet
Du behøver ikke benytte de udleverede poser til madaffald. Du må gerne benytte dine egne poser. Vi gør dog opmærksom på, at poserne skal være fremstillet af plastik og må ikke være bionedbrydende plastikposer.

Flexboliger betages som helårsbolig og har derfor samme affaldsløsning som enfamilieboliger.

De 10 fraktioner, der skal sorteres i, bliver fremover restaffald, madaffald, papir, småt pap, glas, metal, plast, mad- & drikkekartoner, farligt affald og tekstilaffald.

Den ene beholder bruges hhv. til madaffald og restaffald.
Den anden beholder bruges til glas/metal og papir/småt pap.
Plast/mad- & drikkekartoner sorteres via plastsække.
Farligt affald sorteres via den røde miljøkasse.
Tekstilaffald skal i gennemsigtige plastikposer og afhentes via storskrald.

Du må gerne benytte inliners til din udendørs affaldsbeholder til madaffald, så beholderen kan holde sig ren – inliners skal være af plastik og gennemsigtige. Vær dog opmærksom på, at du stadig skal aflevere madaffald i poser, når det lægges ned i beholderen.

Medicinaffald skal afleveres på apoteket – ikke i din affaldsbeholder.

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette skal afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald. Det skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Tomme medicinbøtter i plast eller glas samt tomme blisterpakninger og inhalatorer skal sorteres som restaffald, plast eller glas.

Papæsker (yderemballage) skal sorteres som pap.

Læs mere om apotekerordningen her.

Hvis affaldet er af plast, og det ikke er muligt at skrabe rent, så skal affaldet sorteres som restaffald.

Hvis affaldet er af glas eller metal, så rengør det efter bedste evne. Sorter det dernæst efter affaldstype. Beskidt glas og metal forurener ikke genanvendelsesprocessen. Vi beder dig dog skrabe dit affald rent eller gøre det rent efter bedste evne af hensyn til vores skraldemænd.

Emballage kan bestå af flere forskellige materialer, såsom pap, plast og små metal dele. Hvis det er muligt, så opfordrer vi dig til at skille affaldet ad og sortere det separat efter affaldstype. Hvis dette ikke er muligt, så bedes du sortere affaldet som restaffald.

Nej. Denne ordning ophører, da den erstattes af indsamling via beholderen til farligt affald. Du kan dog fortsat indlevere dine brugte batterier på genbrugspladsen.

Ja. Alle sommerhuse med individuel affaldsløsning vil fremadrettet overgå til samme tømningsfrekvens som enfamilieboliger. Det betyder, at valget mellem 26-ugers og 34-ugers tømningsordning udgår.

Fremover vil affaldsbeholderen til madaffald og restaffald blive tømt hver 2. uge. Affaldsbeholderen til småt pap/papir og glas/metal samt plast og mad- & drikkekartoner tømmes/afhentes hver 4. uge. Tekstilaffald kan indleveres med storskrald fire gange om året ved bestilling via REFA selvbetjening.

Hvis du har behov for yderligere tømning, kan dette tilkøbes.

Hvis du i perioder ikke opholder dig i dit sommerhus, så kan du afmelde tømning af din affaldsbeholder via REFA selvbetjening. Årsgebyret ændres dog ikke.

Ja. Du vælger selv hvad du vil bruge din gamle affaldsbeholder til. Du kan eventuelt bruge den til opbevaring af den udleverede plast-sæk.

Vi beder dig dog være opmærksom på, at uanset hvad du bruger beholderen til, så vil der ikke være tømningsordning på beholderen.
Det betyder, at hvis du benytter affaldsbeholderen til den udleverede plastsæk, så skal du huske at sætte sækken frem til tømning på afhentningsdagen.

Hvis du ønsker en fast affaldbeholder til plastsækken, som kan inkluderes i din tømningsordning, så kan denne tilkøbes via REFA Selvbetjening.