Medarbejder, Holeby Fjernvarme

Referat generalforsamling i Holeby Fjernvarme

21. september 2021

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår Lars Rasch som dirigent. Lars blev valgt uden modkandidat. Lars konstaterede at generalforsamlingen har været i Ugeavisen Lolland i uge 36 og annonceret på hjemmesiden og derfor lovligt indkaldt.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden indledte med præsentation af bestyrelsen, administration og drift.

Formanden gennemgik årets produktion og konstaterede at produktionen lå lidt højere end sidste år ca. 18.491 MWh og i varmeåret solgt 12.255 MWh (ca. 500 MWh) lavere end sidste år til forbrugerne plus ca. 1.475 MWh til Erhvervsparken, som var ca. 400 MWh mere end sidste. Al produktion er sket på halm, da det ikke har været nødvendigt at supplere med træpiller i indeværende år. Der er brugt 5.028 tons til årets varmeproduktion til byens 686 forbrugere, hvilket er på samme niveau som sidste år.

Formanden gav herefter en status på reparation af ledningsnettet efter dronetermografering forrige år og betydningen af de brud, som allerede nu var repareret, havde haft på vandspildet. Vandspildet har i dette regnskabsår været stigende på grund af enkelte brud. De er nu fundet og repareret, men der har været tale om brud inde i husene hos forbrugere (tomme huse), så svære at finde. Der er planlagt termografering igen til vinter.

Der er i varmeåret afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er i året blandt andet arbejdet med følgende:

  • Afsluttet udskiftningen af styretavle til halmkedel og el tavle.
  • Udsendt pressemeddelelse herom primo januar 2022.
  • To utilsigtet driftstop, og en mindre brand i halmopriver.
  • Vi har efterfølgende arbejdet med driftsoptimering og indregulering af vores anlæg, hvilket har medført at kedelvirkningsgraden er steget med 1%, og kedlen kan nu producere på fuld sin fulde effekt. (6,3 MW)
  • Afsluttet etablering af kameraovervågning af halmværk.
  • Afsluttet implementering af M-bus løsning i målere samt opdatering til Ready software, for timeaflæsning af målere fra administration.

Der er indgået ny halmkontrakt med Holeby Halmleverandørforening. Denne gang kun for en et årig periode, da Holeby Fjernvarme har ændret kravspecifikationerne og kun ønsker at købe hvede halm fra lade på grund af skærpede miljøkrav fra Lolland Kommune. På grund af de øgede krav kunne leverandørforeningen kun levere de 3.650 tons, så vi har forsøgt os med at udbyde resten af mængden 1.400 tons og fået 3 nye leverandører.

Interesse fra Vikima og Dansoll om at blive tilsluttet fjernvarmen, men det kræver et væsentligt investeringsbidrag fra deres side såfremt enderne skal mødes.

Afslutningsvis blev der orienteret om at hjemmesiden er blevet opdateret og der er stigende interesse for at komme på fjernvarmen fra Nødebjerg og Fuglse.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

Morten Nielsen fra REFA gennemgik årsrapporten, som blev godkendt af andelshaverne. Årsrapporten udviste en underdækning på 398 t.kr. mod budgetteret underdækning på 800 t.kr. Se årsrapporten

4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

Morten Nielsen fremlagde ligeledes budgettet for 2022-23, dette blev taget til efterretning. Budgettet udviste uændrede priser i forhold til sidste år på trods af de investeringer, som er foretaget/igangsat i året. Se præsentation budget 2022-2023

Prisen for et standardhus på 130m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh koster stadig 14.073 kr. Landsgennemsnittet jf. Forsyningstilsynets prisstatistik januar 2022 ligger på 14.852 kr. Se præsentation budget 2022-2023

5. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år

Formanden meddelte, at der var ikke nogen egentlig investeringsplan, men redegjorde for tankerne omkring den strategiplan, som var udarbejdet for Holeby Fjernvarme frem til 2026+. Den omfatter blandt andet udfasning af olieværket, etablering af ny energiproduktion evt. i form af varmepumpe, el stave eller en ny halmkedel og ny kranhal muligvis en større akkumuleringstank. Se strategiplan

Generalforsamlingen vil høre nærmere, når der bliver mere konkret. Ideen er at det skal kunne gennemføres uden væsentlige prisstigninger.

Ledningsrenoveringer vil blive udført efter behov med en vej ad gangen.

Formanden orienterede om henvendelse fra Dansk Fjernvarme omkring nødstrømsgenerator såfremt forsyningskrisen spredte sig, men det er umiddelbart ikke en opgave, som bestyrelsen mener, at der skal smides 2-3 mio. kr. efter.

Spørgsmål omkring etablering af solceller til strømproduktion og etablering af fjernvarme i Nødebjerg.

Kommentarer omkring nødstrømsgenerator og varmetab

6. Indkomne forslag fra andelshavere

Der er kommet to forslag fra andelshavere. Det første gik på, at der blev etableret en ansvarlig fra fjernvarmen som skulle være ansvarlig for at opdatere facebookgruppen Holeby offentlig gruppe, hvor der blev orienteret om eventuelle nedbrud på værket.

Formanden orienterede om fremgangsmåden med orientering via sms-varsel og opdatering af hjemmesiden, men når det virkeligt brændte på er driftsfolkenes fokus på, at få værket til at køre igen, men der er fokus på at optimere processen. Forslaget blev ikke sendt til afstemning.

Andet forslag gik på, at al ikke absolut nødvendige tiltag sættes i bero grundet den almindelige afmatning i samfundet. Især en ny kørevej til halmværket mente forslagsstilleren ikke var nødvendigt. Formanden argumenterede om, at fjernvarmeværket ikke brugte unødvendige tiltag og man var opmærksom på prisudviklingen og kørevejen til halmværket var ikke aktuel pt., men kunne blive det igen på et senere tidspunkt. Heller ikke dette forslag kom til afstemning.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden Henrik Pedersen blev valgt for et år uden modkandidat. Henning Nielsen og Kim Popp Jørgensen blev valgt for en 2 årig periode uden modkandidater. Se bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

Benny Clausen blev foreslået som suppleant for en 2 årig periode. Genvalgt uden modkandidater. Se bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor

Aage Maagensen blev genvalgt.

10. Eventuelt

Kl. 19.05 takkede formanden for valget på vegne af bestyrelsen, og dirigenten for god ro og orden og generalforsamlingen blev afsluttet med stegt flæsk og persillesovs.

Dirigent Lars Rasch