Remondis skraldebil

Sortering i 10 affaldsfraktioner

Alle virksomheder skal sortere deres affald i 10 fraktioner.

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Planen stiller nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt indsamling af 10 fraktioner.

Virksomheder er forpligtet til enten at benytte kommunens etablerede indsamlingsordning for husholdningslignende restaffald eller træffe anden aftale med godkendt affaldstransportør til indsamling af husholdningslignende restaffald.

Ved brug af den kommunale indsamlingsordning indsamles ud over husholdningslignende restaffald også madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- & drikkekartoner samt farligt affald.

Den kommunale ordning kan kun anvendes, hvis affaldet i art og mængde svarer til en husholdnings behov. Små hjemmekontorer og mindre virksomheder, må enten bruge husstandens beholdere – såfremt der er plads – eller benytte egne beholdere.

Gebyr for at deltage i ordningen

Uanset om virksomheden benytter egne eller husstandens beholdere, betaler virksomheden et separat affaldsgebyr. Gebyret fastsættes som en markedspris jævnfør gebyrbladet for erhvervsaffald.

Principper for beholdertyper

Små hjemmekontorer og mindre virksomheder får udleveret to-kammer 240 l beholdere (standardmodel). Det er dog muligt, at tilkøbe yderligere beholderkapacitet til de forskellige affaldsfraktioner f.eks. til plast og pap.

De kommunale ordninger kan først benyttes når ordningen er rullet ud i kommunen. Det ventes at ske fra medio april 2023.