REFA Nykøbing F.

Behandling af personoplysninger om nyhedsbrevmodtager og brugere af REFAs hjemmeside


BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER TIL NYHEDSBREVMODTAGERE OG BRUGERE AF REFAS HJEMMESIDE

 1. INTRODUKTION

  1.1 Denne informationsskrivelse har til formål at oplyse dig om, hvordan I/S REFA og REFAs datterselskaber (‘REFA’) behandler dine personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi indsamler via REFAs hjemmeside www.refa.dk (‘Hjemmesiden’).

  1.2 Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne informations skrivelse samt lovgivning, vi er underlagt, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) (‘Databeskyttelsesforordningen’) samt lov nr. 502 af 18. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen (‘Databeskyttelsesloven’) samt sådan anden lovgivning, der supplerer disse regler.

  1.3 I/S REFA er dataansvarlig i relation til dine personoplysninger. Henvendelse til REFA skal ske via kontaktoplysninger angivet under pkt. 9.

 2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

  2.1 Når du besøger REFAs Hjemmeside indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilket styresystem, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

  2.2 For I/S REFA er formålet at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, herunder lave statistikker. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at varetage driften og forbedre REFAs Hjemmeside. Behandling er således nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som REFA har fået pålagt (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e).

  For REFAs datterselskaber er formålet at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, herunder lave statistikker. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores legitime interesser i at varetage driften og forbedre REFAs Hjemmeside (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f).

  2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn og din e-mailadresse. Formålet er, at sende dig nyhedsbreve, som du har givet samtykke til (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

 3. HVOR STAMMER DINE OPLYSNINGER FRA

  3.1 Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig i det omfang du indtaster disse på hjemmesiden, i Selvbetjening, i formularer eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Når du i øvrigt bruger vores Hjemmeside, indsamler vi automatisk tekniske data om dit udstyr, browsinghandlinger og mønstre ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Vi kan også modtage tekniske data om dig, hvis du besøger andre hjemmesider, der anvender vores cookies.

 4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

  4.1 Dine personoplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vegne af REFA, og dermed agerer som vores databehandler. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt udsendelse af nyhedsbreve og hosting af vores Hjemmeside. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28 og som pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

 5. TREDJELANDSOVERFØRSLER

  5.1 REFA benytter i nogle tilfælde databehandlere, der er etableret udenfor EØS. De fornødne garantier for overførsel til det pågældende 3. land er sikret ved brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel til 3. lande, jævnfør Databeskyttelsesforordningens art. 46. Du er velkommen til at kontakte gdpr@refa.dk for yderligere information, herunder, hvis du vil have en kopi af overførselsgrundlaget.

 6. DINE RETTIGHEDER

  6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

  6.2 Indsigtsretten

  6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

  6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til gdpr@refa.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

  6.3 Retten til berigtigelse

  6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

  6.4 Retten til sletning

  6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

  6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

  6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

  6.6 Retten til dataportabilitet

  6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

  6.7 Retten til indsigelse

  6.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring.

  6.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af en opgave, vi har fået pålagt, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

  6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

  6.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på gdpr@refa.dk.

  6.9 Retten til at klage

  6.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over REFAs behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 7. SLETNING AF DATA

  7.1.1 Når du besøger eller anvender www.refa.dk, så indsamler REFA ikke persondata. Vi anvender udelukkende tekniske cookies for at indsamle anonyme (krypterede) brugsdata til statistiske formål. Formålet herfor er at spore brugernes overordnede brug af hjemmesiden, så REFA løbende kan optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden.

  Data kan derfor ikke nedbrydes til enkelte personer, enkelte besøg (sessions) eller tilknyttes en IP-adresse. REFA videregiver dermed ikke data til tredjeparter i forbindelse med transmission, opbevaring eller analyse af den indsamlede data.

  Den indsamlede data indebærer henvisningskilder, mest besøgte sider, besøgsvarighed og almene oplysninger (enhedstype, operativsystem, land og browser) om den enhed, som anvendes til besøget på www.refa.dk

  7.1.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage. Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke to år efter, du har trukket det tilbage i henhold til forældelsesreglerne, eller såfremt det kræves efter arkivlovens regler.

  7.1.3 Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

 8. SIKKERHED

  8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

  8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 9. KONTAKTOPLYSNINGER

  9.1 I/S REFA og REFAs datterselskaber er dataansvarlige for de persondata, som indsamles om dig.

  9.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne informationsskrivelse, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 6, kan du kontakte:

  I/S REFA/REFAs datterselskaber
  Energivej 4
  4800 Nykøbing F.
  gdpr@refa.dk
  Tlf.: 54841400

 10. VORES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

  10.1 I/S REFA er som et kommunalt fællesskab forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

  10.2 Hvis du spørgsmål eller bemærkninger til denne informationsskrivelse, eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder i pkt. 6, er du altid velkommen til at kontakte: E-mail: dpo@refa.dk

 11. ÆNDRINGER TIL DENNE INFORMATIONSSKRIVELSE

  11.1 Den seneste version vil altid være tilgængelig på hjemmesiden.