Tøj og tekstiler

Ressourcer

Affald er en handelsvare og en ressource. Vi har fokus på sortering og genanvendelse af affald. Det handler om at skåne miljø og klima. Og det handler om at passe på klodens sparsomme ressourcer.

REFA er fuldt ud opmærksom på de muligheder og krav, det stiller til virksomheden.

Genbrugspladserne samler på ressourcer

Vores genbrugspladser er hjørnestene i genanvendelse af ressourcer. Her modtager vi alt bortset fra madaffald. Hovedparten af det affald vi modtager bliver genanvendt til nye produkter. Genbrugspladserne har også fokus på direkte genbrug.

Siden 2017 har vi indsamlet restaffald, glas, papir, metal og batterier hos borgerne. Det indsamlede restaffald nyttiggøres på REFAs kraftvarmeværk, hvor vi producerer fjernvarme og strøm.

Sortering i ni fraktioner fra 2023

I 2023 sætter vi yderligere skub i sortering og genanvendelse, når REFAs indsamlingsordninger udvides til madaffald, restaffald, pap, papir, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner samt farligt affald. Senere kommer der også en indsamling af tekstiler.