Oftest stillede spørgsmål

De grønne poser og sække udleveres én gang om året af REFA. Enfamilieboliger vil modtage nye poser/sække til august 2024, mens sommerhusejere vil modtage til oktober 2024. 

På din nærmeste genbrugsplads kan du købe ekstra grønne poser til madaffald og sække til plast, mad- & drikkekartoner. Betalingen foregår via Mobilepay.

Må jeg bruge mine egne poser?
Selvom vi tilbyder poser/sække til salg, er du også velkommen til at anvende dine egne. Til plast, mad- & drikkekartoner er det tilladt at bruge almindelige klare plastiksække. Når det gælder madaffald, skal posen være af plastik og må ikke være bionedbrydelige poser – da det har vist sig, at de ikke nedbrydes tilstrækkeligt. Derfor er det bedre med plastikposer, da de nemt kan sorteres fra.

Hvis dine beholdere ikke er placeret i din indkørsel, så de er nemt tilgængelige for skraldemanden, så skal du køre dine affaldsbeholdere frem inden tømning.

Vær gerne opmærksom på regulativerne for tilkørselsvejen og adgangsvejen. Læs mere her. Hvis tilkørselsvejen og adgangsvejen ikke lever op til regulativerne, kan man risikere at affaldsbeholderen ikke tømmes.

3.500.000 beholdere om året
Vores skraldemænd tømmer ca. 3.500.000 affaldsbeholdere på Lolland-Falster om året. Det er derfor vores fælles ansvar at sikre, at skraldemændene har de bedst mulige arbejdsforhold.

Emballage kan bestå af flere forskellige materialer, såsom pap, plast og små metal dele. Hvis det er muligt, så opfordrer vi dig til at skille affaldet ad og sortere det separat efter affaldstype. Hvis dette ikke er muligt, så bedes du sortere affaldet som restaffald.

Hvis affaldet er af plast, og det ikke er muligt at skrabe rent, så skal affaldet sorteres som restaffald.

Hvis affaldet er af glas eller metal, så rengør det efter bedste evne. Sorter det dernæst efter affaldstype. Beskidt glas og metal forurener ikke genanvendelsesprocessen. Vi beder dig dog skrabe dit affald rent eller gøre det rent efter bedste evne af hensyn til vores skraldemænd.

Bedre sortering koster mere. Taksterne stiger, da vi i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune skal sortere mere. Der skal købes nye affaldsbeholdere, da den nuværende indsamlingsordning udvides til også at omfatte indsamling af madaffald, småt pap, plast, mad- & drikkekartoner, tekstilaffald og farligt affald. Bedre kildesortering hjemme hos borgerne giver en bedre genanvendelse og er dermed en gevinst for miljøet. Men jo mere vi sorterer, jo flere forskellige slags affald skal skraldemanden hente og behandle, og det øger omkostningerne.

Alle samarbejdspartnere som håndterer og forarbejder affald for REFA har modtaget opgaven ved et offentligt udbud. De offentlige udbud har haft til formål at sikre, at vi benytter de bedste og billigste samarbejdspartnere på markedet. Vi har derved gjort vores yderste for at holde udgiften for alle husstande på Lolland-Falster på et minimum.

Fra 2025 er det vedtaget, at emballageproducenter skal pålægges en del af regningen for affaldshåndtering. Det er derfor forventeligt at priserne vil falde fra 2025.

Ja. Affaldet blandes ikke sammen. Når skraldebilen tømmer din beholder, er der to kamre i bilen.

Når skraldebilen tømmer beholderen, forsætter adskillelsen af affaldet helt ind i bilen, da bilen også har 2 rum til dit affald. Dette er meget vigtigt, da affaldet ellers ville blive fejlsorteret og der skulle bruges ressourcer på eftersorteringer evt. helt alternativt, at affaldstypen må kasseres.

Skraldebilerne har kapacitet til at håndtere to beholdere samtidig. Dette er dog kun muligt, hvis den ene af de to beholdere er en et-rums-beholder med kun én affaldstype.

Den udleverede plastsæk kan indeholde 240 liter. Hvis du i perioder har mere end 240 liter plastaffald, så er du velkommen til at stille en sæk ekstra til afhentning.

Det er ligeledes muligt at indlevere plast og mad- & drikkekartoner på alle vores genbrugspladser.

Du må gerne benytte inliners til din udendørs affaldsbeholder til madaffald, så beholderen kan holde sig ren – inliners skal være af plastik og gennemsigtige. Vær dog opmærksom på, at du stadig skal aflevere madaffald i poser, når det lægges ned i beholderen.

Nej. Den 16. juni 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor udgøres af en ny affaldsstrategi, som sætter en række nye nationale krav til affaldssektoren, heriblandt husstandsindsamling af 10 fraktioner. Alle ejendomme har derfor pligt til at være tilmeldt den affaldsordning, der gælder i kommunen.

Nej. Denne ordning ophører, da den erstattes af indsamling via beholderen til farligt affald. Du kan dog fortsat indlevere dine brugte batterier på genbrugspladsen.

Madaffaldet afhentes, hvorefter det fragtes til et behandlingsanlæg. Her kommer det igennem en stor blender og blandes med vand, som samlet bliver til grød. Denne grød kaldes pulp.

Pulpen bliver herefter presset igennem en sigte, hvor plasten frasorteres. Plasten bliver herefter forarbejdet seperat og genanvendt til produktion af nye plastikposer.

Pulpen pumpes efterfølgende til et biogasanlæg, hvor pulpen opbevares i gæringstanke. Her blandes pulpen med andet organisk affald. I gæringstanken nedbrydes pulpen af bakterier, hvilket udvikler biogas.

Biogassen består af metan og kuldioxid, og biogassen oparbejdes til brug i naturgasnettet og til produktion af brændstof. Restproduktet fra biogasanlægget benyttes som gødning af landbruget, hvilket gavner produktionen af nye fødevarer.

Ja.  Mad- & drikkekartoner kan genanvendes.

Mad- & drikkekartoner vaskes, hvorefter folien adskilles fra papirfibrene. Materialerne genanvendes herefter i nye produkter.

Tekstilaffald er tekstiler, som ikke kan genbruges eller genanvendes uden forarbejdning. Tekstilaffald afhentes via storskrald. Tekstilaffald kan også afleveres på genbrugspladserne.

Tekstilaffaldet genanvendes i nye produktioner. Det er derfor vigtigt, at tekstilaffaldet indleveres i en gennemsigtig plastikpose, som er forsvarligt lukket. Tekstilaffaldet må ikke være vådt ved afhentning.

Nej, vi kan desværre ikke garantere, at al plast bliver genanvendt. Det indleverede plast består af mange forskellige plasttyper, som desværre ikke altid kan sammensmeltes til et nyt produkt. Genanvendelsesprocenten er ligeledes meget forskellig fra plasttype til plasttype.

Vi arbejder naturligvis løbende på at finde nye metoder, så man kan benytte endnu mere af vores plastaffald til genanvendelse. Vi opfordrer også alle producenter til at benytte plast, som kan genanvendes.

Ja, madaffald skal i poser.

Udlevering af flere poser
En gang om året vil du få udleveret poser af REFA, som du kan benytte til dit madaffald.

Du må gerne benytte egne poser til madaffaldet
Du behøver ikke benytte de udleverede poser til madaffald. Du må gerne benytte dine egne poser. Vi gør dog opmærksom på, at poserne skal være fremstillet af plastik og må ikke være bionedbrydende plastikposer.

Målene på 240 liters affaldsbeholderen er: højde 105 cm, bredde 58 cm, dybde 74 cm.

Hvis du ønsker at etablere et beholderskjul til 3 stk. 240 liters affaldsbeholdere, så anbefaler vi, at det indvendige breddemål er minimum 275 cm.

Vi gør opmærksom på, at du kan se de nye affaldsbeholdere på genbrugspladsen.

Flexboliger betages som helårsbolig og har derfor samme affaldsløsning som enfamilieboliger.

Medicinaffald skal afleveres på apoteket – ikke i din affaldsbeholder.

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette skal afleveres på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, som er klinisk risikoaffald. Det skal afleveres i gule kanylebøtter, der kan hentes på apoteket.

Tomme medicinbøtter i plast eller glas samt tomme blisterpakninger og inhalatorer skal sorteres som plast, glas eller restaffald.

Papæsker (yderemballage) skal sorteres som pap.

Læs mere om apotekerordningen her.