REFA

Modtageregler

Affaldskraft­varmeværket modtager disse affaldstyper:

 • Dagrenovation, herunder dagrenovation fra sygehuse
 • Brændbart erhvervsaffald, der ikke er karakteriseret som farligt affald
 • Brændbart storskrald
 • Haveaffald
 • Ristestof fra renseanlæg og afvandet fedt fra fedtudskillere. Det gælder for begge affaldstyper, at de ikke må forbrændes i flydende form.

Affaldskraft­varmeværket modtager IKKE:

 • Radioaktivt affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Affaldet, der er klassificeret som farligt affald som f.eks. olie- og kemikalieaffald
 • Kød- fiske- og slagteriaffald
 • Andet slam fra renseanlæg
 • Materiale der kan genanvendes uden yderligere sortering
 • Flydende affald

Gen­anvendeligt affald modtages IKKE:

Vi gør opmærksom på at genanvendeligt affald skal genanvendes:

 • Dæk til motorkøretøjer
 • Elektronikaffald
 • Gips
 • Glas
 • Jern og metal
 • Kabler
 • Pap til genanvendelse (Bølgepap, kasser af pap og karton)

Biomasse og halm

Biomasse modtages kun i større partier mod forudgående aftale. Her skal oparbejdningsprocessen kunne dokumenteres, og deklaration skal udfyldes og afleveres i kundecenteret.

Afleveres halm som biomasseaffald, skal der udfyldes en tro- og loveerklæring, som også skal afleveres i kundecenteret.