Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Sociale klausuler

REFA ønsker at sikre ordnede forhold og en sikker og tryg arbejdsplads for vores ansatte. Vi ønsker også at medvirke til uddannelse af kommende generationer inden for vores branche og forretningsområde. Det samme gælder, når vi udbyder opgaver til udførelse af andre virksomheder. 

I forbindelse med udbud af opgaver ønsker REFA derfor at gøre brug af:

 • Arbejdsklausuler om løn- og ansættelsesvilkår.
 • Klausuler om etablering af uddannelses- og praktikpladser.
 • Et krav om, at FN’s Global Compact overholdes.
 • Kædeansvar med henblik på at sikre, at sådanne klausuler efterleves og kan håndhæves. 

Relevante opgaver for brug af klausuler i REFA

De vigtigste opgaver, som REFA indkøber, vurderes at bestå af:

 • Indkøb af varer og tjenesteydelser, eksempelvis udførelse af kørselsopgaver eller indkøb af affaldsbeholdere.
 • Større vedligeholdelsesopgaver, eksempelvis større revisioner på ovnlinjer.
 • Eventuelle byggeopgaver.

Generelle retningslinjer

REFA ønsker helt generelt, at alle udbudte opgaver, som udføres for REFA, uanset udbudsmetoden, udføres efter regulerede vilkår. Derfor vil REFA kræve, at alle leverandører skal sikre, at ansatte der arbejder hos leverandøren i Danmark, og som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

Af praktiske og administrative grunde fastsættes dog en minimumsgrænse på 500.000 kr. ex. moms pr. kontrakt (2015-værdi), før sådanne retningslinjer bliver gjort gældende, ligesom indkøb af standardvarer, der indgår i leverandørens normale produktion, ikke er omfattet.

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausuler anvendes ved udbud af varer- og tjenesteydelser over EU’s tærskelværdi.

Tærskelværdierne gældende fra 1. januar 2022:

 • 1.601.944 kr. ex. moms for indkøb efter Udbudsdirektivet
 • 3.211.338 kr. ex. moms for indkøb efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Ved enkelte større indkøb af standardvarer, der indgår i leverandørens normale produktion (eksempelvis PC’ere eller affaldsspande) anvendes arbejdsklausuler ikke, selv om kontraktsummen måtte være over tærskelværdien.

Arbejdsklausuler anvendes ved bygge- og anlægsopgaver, herunder større renoveringsopgaver, hvor kontrakten omfatter:

 • Samlet kontraktsum på minimum 6 mio. kr. ex. moms, eller
 • Arbejdslønnen i opgaven udgør minimum 3 mio. kr. ex. moms, eller
 • Opgaven har en varighed på minimum 6 måneder.

Klausuler om etablering af uddannelses- og praktikpladser

Klausuler om etablering af uddannelses- og praktikpladser anvendes i relevante tilfælde ved køb af tjenesteydelser, hvor kontrakten udføres i Danmark og:

 • kontrakten har et betydeligt driftselement og
 • en samlet kontraktsum på minimum 6 mio. kr. ex. moms, eller
 • arbejdslønnen i opgaven udgør minimum 3 mio. kr. ex. moms, eller
 • opgaven har en varighed på minimum 6 måneder.

Her anvendes som nævnt ’følg-eller-forklar-princippet’.

Tilfælde hvor klausul om uddannelse ikke er relevant

I en række tilfælde, hvor kontrakten alene indebærer opgaver, som ikke anvender faglært arbejdskraft, og som derfor har et begrænset uddannelsespotentiale og ikke er relevante for uddannelses- og praktikaftaler efter Lov om erhvervsuddannelser, vil det som udgangspunkt ikke være relevant at stille krav om ansættelse af elever i forbindelse med udførelse af opgaven. Dette gælder formodentlig alle REFA’s udbud af transportopgaver, hvor der altså ikke kræves uddannelses- eller praktikpladser.

Klausuler om etablering af uddannelses- og praktikpladser anvendes i relevante tilfælde ved bygge- og anlægsopgaver, som udføres i Danmark, herunder større renoveringsopgaver, hvor kontrakten omfatter

 • Samlet kontraktsum på minimum 6 mio. kr. ex. moms, eller
 • Arbejdslønnen i opgaven udgør minimum 3 mio. kr. ex. moms, eller
 • Opgaven har en varighed på minimum 6 måneder.

Anvendelse af FN’s Global Compact

FN’s Global Compact omfatter rettigheder, som anses som selvfølgelige i Danmark og som normalt altid vil være overholdt i danske firmaer for arbejde udført i Danmark. Derfor begrænses kravet om brugen af disse bestemmelser til opgaver, som udbydes uden for landets grænser, herunder alle EU-udbud, eller opgaver hvor en del betydelig del af arbejdet udføres uden for landets grænser.

Fravalg af uddannelsesklausuler

Klausuler om uddannelses- og praktikpladser er omfattet af det såkaldte følg-eller-forklar-princip. Det betyder, at såfremt man vælger ikke at bruge en sådan klausul i et udbud, som ellers kunne være relevant, så skal man forklare grunden herfor. Forklaringen skal fremgå i forbindelse med offentliggørelse af udbuddet på udbudsportalen Mercell.

Udbudsprocessen

I forbindelse med offentliggørelse af udbuddet, f.eks. i en udbudsbekendtgørelse, skal man beskrive, at der stilles betingelser om klausuler for at opnå kontrakt, og kravene i klausulen skal fremgå. Også i forbindelse med begrænset udbud, hvor et antal leverandører skal prækvalificeres, skal kravet om opfyldelse af klausuler fremgå allerede i forbindelse med udbudsbekendtgørelsen.

Eventuelle ønsker om indkøb af miljøvenlige ydelser, fair trade, særlige tilbagetagelsesordninger el. lign. beskrives i kravspecifikationen og er ikke en del af arbejdsklausulerne.

I forbindelse med evaluering af udbuddene må man derimod ikke anvende klausulerne. Opfyldelse af klausulerne skal således være et obligatorisk krav. Når man efter udbudsprocessen skriver kontrakt med den udvalgte leverandør skal klausulernes ordlyd fremgå af kontrakten, herunder hvorledes de kontrolleres og sanktioneres, såfremt de ikke overholdes.

Proportionalitet

De klausuler, som anvendes i forbindelse med opgaver for REFA skal overholde nogle grundlæggende principper. De må således alene vedrøre kontraktens genstand, altså den opgave som kontrakten vedrører. Kravet i klausulen skal være rimeligt (proportionalt) i forhold til opgaven og dens størrelse. Det gælder eksempelvis antallet af uddannelsespladser som kræves, og at kravet om pladser ikke må række ud over kontraktperioden.

Kædeansvar

Såfremt der ikke indføres en eller anden form for kædeansvar vil det i praksis være umuligt at håndhæve krævede klausuler. REFA ønsker derfor at indføre kædeansvar, således at leverandøren hæfter, også økonomisk, for at alle klausuler i forbindelse med kontrakten bliver overholdt af underleverandører og alle som på den ene eller anden måde medvirker til aftalens udførelse i Danmark.