REFA Affaldshelte

CSR Strategi

CSR står for Corporate Social Responsibility eller Corporate Sustainability and Responsibility. CSR er en måde, hvor erhvervslivet kan tage et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Det kan for eksempel være ved at tage hensyn til de ansattes arbejds-, miljø- og klimaforhold, menneskerettigheder og andre sociale vilkår. Helt overordnet dækker CSR over virksomheders bestræbelser på at skabe bæredygtighed indenfor følgende tre områder: Sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Dette kaldes også for den tredelte bundlinje (people, planet, profit).

Fokus på virksomhed og samfund,
kunder og bæredygtighed

Som en forholdsvis stor arbejdsplads på Lolland-Falster og med yderligere et betydeligt antal afledte arbejdspladser er det vigtigt, at virksomhederne I/S REFA og REFA Energi Holding A/S med underliggende 100 procent ejede datterselskaber (fremover blot ’REFA’) har fokus på, hvorledes REFAs aktiviteter har indflydelse både internt i virksomheden og i det omgivende lokale samfund.

I takt med, at behandling af affald er blevet mere og mere specialiseret og ikke kun foregår i lokalområdet, men også nationalt og internationalt, er det ligeledes vigtigt at forholde sig til, hvorledes sådanne opgaver løses udenfor lokalområdet, når der er tale om opgaver, som løses for REFA.

Endelig er det som en virksomhed, som kunder i nogle sammenhænge er tvunget til at benytte sig af, vigtigt at forholde sig til, hvorledes REFA skaber størst brugsværdi for disse kunder.

Medarbejderforhold

Det vil vi:

 • REFA ønsker, at alle ansatte trives bedst muligt, såvel på jobbet som i privatlivet. Derfor ønsker REFA, at skabe en sikker og tryg arbejdsplads, hvor alle har overblik over forventninger og arbejdsopgaver.
 • REFA ønsker aktivt at forebygge uheld og nedslidning, både fysisk og psykisk.
 • REFA ønsker at medvirke til at alle ansatte har fokus på og mulighed for at tage vare på sundhedsmæssige aspekter i tilværelsen.

Det gør vi:

 • REFA har en pensionsordning for alle medarbejdere
 • REFA har en nedskrevet personalehåndbog, som er alment tilgængelig
 • REFA indrapporterer nærved-uheld med henblik på at forebygge skader
 • REFA tilbyder en helbredsforsikring til alle ansatte og disses nærmeste familie
 • REFA tilbyder støtte til forebyggende motion
 • REFA tilbyder generelle initiativer til fremme af ansattes sundhed (f.eks. deltagelse i motionsarrangementer, ergonomisk rådgivning, helbredstjek, KRAM-undersøgelse, frugtordning)

Lærepladser og ansættelser under særlige forhold

Det vil vi:

 • REFA ønsker aktivt at medvirke til at uddanne kommende generationer på arbejdsmarkedet, ligesom REFA ønsker at medvirke til at implementere det såkaldte ”rummelige arbejdsmarked” i praksis.

Det gør vi:

 • REFA har løbende 1-4 elevpladser eller lærepladser, herunder EGU-elever
 • REFA tilbyder arbejdssteder for personer, der er idømt samfundstjeneste
 • REFA tilbyder løbende 2-4 ansættelser i flexjob ordning

Miljø og bæredygtighed

Det vil vi:

 • REFA ønsker at medvirke til at skabe en udvikling, hvor vi både bruger færre ressourcer og samtidig sikrer at vores aktiviteter har den mindst mulige miljømæssige belastning af det omgivende samfund.

Det gør vi:

 • REFA har en nedskrevet og alment tilgængelig miljøpolitik
 • REFA har et certificeret ledelsessystem for miljø
 • REFA har løbende handleplaner, der reducerer den miljømæssige belastning på omgivelserne
 • REFA kan i forbindelse med EU-udbud stille særskilte miljøkrav til underleverandører, og miljøbelastning og bæredygtighed kan være et parameter ved udvælgelsen af tilbud

Kommunikation

Det vil vi:

 • REFA ønsker, at der blandt borgere og interessenter på Lolland-Falster er en høj grad af kendskab til REFA’s ydelser, aktiviteter og til virksomheden REFA generelt. Samtidig ønsker REFA en dialog med vores brugere og kunder med henblik på hele tiden at optimere vores ydelser. Internt i virksomheden ønsker REFA at sikre ansattes generelle viden om og engagement i virksomhedens aktiviteter, udvikling og udfordringer.

Det gør vi:

 • REFA har en særskilt kommunikationspolitik
 • REFA har en opdateret og aktiv hjemmeside
 • REFA har et opdateret intranet
 • REFA åbner alle anlæg for besøgende i form af foreninger, grupper mv.
 • REFA har en skoletjeneste for grundskolerne og et academy for ungdomsuddannelserne
 • REFA støtter private initiativer der forebygger affald i naturen
 • REFA støtter kulturelle aktiviteter på Lolland-Falster

FNs Global Compact

Det vil vi:

 • REFA ønsker gennem støtte til FN’s Global Compact at medvirke til, at ansatte hos samarbejdspartnere, både i Danmark og i udlandet, har rimelige og retfærdige arbejdsvilkår.

Det gør vi:

 • REFA lever i alle vores egne aktiviteter op til FN’s Global Compact
 • REFA kræver i forbindelse med EU-udbud en erklæring om, at leverandøren overholder FN’s Global Compact

Global Compacts ti principper

Global Compacts ti principper er delt op i fire hovedgrupper. Disse er menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Menneskerettighedsprincippet stammer fra FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948. Arbejdstagerrettighederne har baggrund i ILO’s Erklæring om Grundlæggende Arbejdstagerrettigheder fra 1998. Miljødelen har baggrund i Agenda 21 fra Riokonferencen i 1992. Antikorruptionsprincippet har baggrund i FN’s Konvention mod Korruption fra 1996.

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Underleverandører

Det vil vi:

 • Selvom ikke alle affaldshåndteringsopgaver af økonomiske eller tekniske grunde kan foregå internt hos REFA, ønsker vi alligevel at medvirke til, at opgaverne udføres på en måde, som REFA kan stå inde for, såvel miljømæssigt som arbejdsmiljømæssigt.

Det gør vi:

 • REFA søger førstehånds kendskab til, hvorledes affald, der helt eller delvist er leveret af REFA til videre behandling, bliver håndteret hos underleverandører. REFA kan eventuelt fravælge underleverandører, der efter REFAs opfattelse ikke har en rimelig standard for miljø og arbejdsmiljø.

Kundeforhold

Det vil vi:

 • REFA ønsker at stille teknisk, økonomisk og miljømæssigt ansvarlige løsninger med videst mulige grad af service til rådighed for vores brugere og kunder.

Det gør vi:

 • REFA deltager i brugergruppemøder og lignende, både med private brugere og med professionelle kunder med henblik på at opfange kundeønsker
 • REFA har en aktiv, opdateret og informativ hjemmeside med selvbetjeningsløsninger
 • REFA har en kundetjeneste, der kan henvise såvel private som professionelle kunder til en relevant affaldshåndtering for alle typer af affald

Senest revideret 23. juni 2020.