Billedet er et oversigtsfoto, der viser REFA administrationsbygning på Energivej i Nykøbing Falster

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

§ 1. Navn og hjemsted
Interessentskabets navn er “I/S REFA – Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster”.

Interessentskabets hjemsted er Nykøbing Falster.

§ 2. Interessenter
Interessentskabet består af

Kommune
Guldborgsund Kommune
Lolland Kommune

Andre kommuner kan optages i interessentskabet, hvis interessentkommunerne er enige herom.

Interessentskabet er et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60 og udgør derfor en “specialkommune” for så vidt angår den kompetence, som interessentkommunerne har overdraget til interessentskabet.


§ 3. Formål
Interessentskabet har fra interessentkommunerne fået overdraget kompetencen for så vidt angår alle kommunale opgaver på affaldsområdet, bortset fra opgaver, som efter lovgivningen ikke kan overdrages til et kommunalt fællesskab, dvs. fastsættelse af affaldsregulativer og affaldsgebyrer samt generelle myndighedsopgaver. Interessentskabets skal i sin virksomhed fremme en miljø- og klimamæssig optimal genanvendelse af Jordens ressourcer.

Det betyder, at interessentskabet har fået kompetenceoverdraget følgende opgaver:

  • Indsamling og transport af affald
  • Håndtering og behandling af affald samt fremme af genbrug, herunder aktiviteter med henblik på genanvendelse, drift af genbrugspladser, sortering, forbrænding og deponering af affald samt med henblik på øget genbrug af genstande og materialer
  • Biproduktion knyttet til indsamling, transport, håndtering og behandling af affald,
    herunder produktion og salg af elektricitet, varme og genanvendelige materialer
  • Oplysningsvirksomhed om indsamling, transport, håndtering og behandling af affald samt om genbrug
  • Opkrævning af affaldsgebyrer over for husholdninger og virksomheder
  • Kommunal affaldsplanlægning, jf. affaldsbekendtgørelsens § 18
  • Sagsforberedende arbejde til brug for interessentkommunernes fastsættelse af affaldsregulativer og affaldsgebyrer
  • Eventuelle udbud af de kompetenceoverdragede opgaver

Den enkelte interessentkommune kan derudover indgå aftale med interessentskabet om, at andre opgaver på miljø-, energi- og forsyningsområdet skal kompetenceoverdrages til interessentskabet, herunder produktion af elektricitet og varme ved andre energikilder end affald og handel med sådanne energikilder samt distribution og salg af varme. Opgaver, der pr. 1. januar 2015 på denne måde varetages af interessentskabet, herunder af koncernselskaber, fremgår af Bilag 1.

Aftaler efter denne bestemmelse skal godkendes af Statsforvaltningen og vedlægges vedtægterne som bilag.

Interessentskabet kan varetage sådanne opgaver, som er accessorisk eller i øvrigt har
nær tilknytning til opgaver omfattet af stk. 2 og 3 i overensstemmelse med lovgivningen
og praksis, herunder oparbejdelse og salg af know how.

Interessentskabet kan i forbindelse med varetagelse af opgaver efter stk. 2 og 3 overtage interessentkommunernes eksisterende anlæg og forpligtelser.

Interessentskabet kan indgå aftale om behandling af affald produceret i – og leveret fra områder udenfor interessentkommunerne.

Interessentskabet kan overtage, etablere, drive og udvikle energiforsyningsanlæg baseret på andre energikilder end affald og forestå forhandling af biomassebrændsel i overensstemmelse med regler på energiforsyningsområdet og kommunalretlige regler.

Interessentskabet kan oprette eller deltage i selskaber, der varetager opgaver omfattet af stk. 2 og 3. Indtræden i andre selskaber kræver Statsforvaltningens godkendelse. Endvidere kan interessentskabet varetage opgaver for andre offentlige myndigheder og private, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis.

Interessentskabets virksomhed drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunal opgavevaretagelse, samt under iagttagelse af den udbudsretlige lovgivning.

§ 4. Interessentkommunernes og interessentskabets forpligtelser og rettigheder
Som led i kompetenceoverdragelsen har interessentkommunerne pligt til at levere og interessentskabet har pligt og eneret til at indsamle og behandle det i § 3 omhandlede affald.


§ 5. Hæftelse m.v.
Overfor tredjemand hæfter interessentkommunerne solidarisk, direkte og ubegrænset for de interessentskabet påhvilende forpligtelser.

Interessentkommunerne hæfter indbyrdes for interessentskabets forpligtelser i forhold til indbyggertallene ved seneste årsopgørelse pr. 1. januar.


§ 6. Bestyrelsen
Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf Guldborgsund Kommune vælger 5 medlemmer, og Lolland Kommune vælger 4 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af og blandt interessentkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvorfra der tillige vælges personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

Varetagelse af hvervet som formand går på skift mellem interessentkommunerne gældende for en kommunal valgperiode ad gangen. I den kommunale valgperiode fra 1/1 2014 – 31/12 2017 vælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Lolland Kommune. I den efterfølgende valgperiode vælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Guldborgsund Kommune og så fremdeles.

Formand og næstformand kan ikke være fra samme interessentkommune.

I tilfælde af formandens forfald overtages dennes funktioner af næstformanden. Bestyrelsen kan i enstemmighed beslutte, at næstformanden med ansvar overfor bestyrelsen kan varetage nærmere fastsatte opgaver.

Hvis formanden afgår i en valgperiode, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny formand og næstformand.

Bestyrelsen træffer hvert år senest i december måned beslutning om tidspunkter for afholdelse af de ordinære møder i det efterfølgende år. Bestyrelsen afholder herudover møde, så ofte formanden skønner det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Dersom et bestyrelsesmedlem senest 8 dage forud for et ordinært bestyrelsesmøde har indgivet skriftlig begæring om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøder indkaldes ved skriftlig meddelelse og dagsorden til hvert medlem med mindst syv dages varsel.

Et bestyrelsesmedlem kan ved forfald indkalde sin suppleant.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Valg af formand, næstformand og ansættelse af direktør afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Alle øvrige beslutninger kræver tilslutning fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

For hvert bestyrelsesmøde føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Udskrift af forhandlingsprotokollen for bestyrelsesmøderne sendes til begge interessentkommuner.

Bestyrelsens formand og næstformand modtager med tilsynsmyndighedens godkendelse vederlag i overensstemmelse med gældende regler.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer diæter og godtgørelse for rejseudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste efter samme regler som kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for bestyrelsens virke.


§ 7. Daglig administration og drift
Den daglige administration og drift af interessentskabets aktiviteter forestås af en af bestyrelsen ansat direktør.

Det øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i overensstemmelse med de for kommunerne gældende regler.

§ 8. Budgetter
Direktøren udarbejder budgetforslag for det kommende år med forslag til takster og gebyrer samt tilhørende 3-årige budgetforslag.

Budgetterne fremlægges til godkendelse i bestyrelsen primo september sammen med de resulterende takster og forslag til gebyrer.

Det godkendte budget og takster samt gebyrforslag sendes senest den anden mandag i september til begge interessentkommuner til orientering og offentliggøres sammen med begge interessentkommunernes årsbudgetter. Gebyrerne fremgår af kommunernes gebyrblad.

Bestyrelsen fører tilsyn med, at de på årsbudgettet meddelte bevillinger ikke overskrides.

Bestyrelsen kan til sikring af det godkendte aktivitetsniveau meddele eventuelle tillægsbevillinger i anledning af udgifter, der er af en sådan art, at de ikke med rimelighed burde eller kunne forudses med vedtagelsen af årsbudgettet, og som ikke vil være rimeligt at udskyde.


§ 9. Regnskab og revision
Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Interessentskabet udarbejder årsregnskab med tilhørende status. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i årsregnskabsloven.

Regnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse senest i april måned det efterfølgende regnskabsår.
Interessentskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Afsættelse af revisor og antagelse af ny revisor kræver Statsforvaltningens godkendelse.

Revisionen har adgang til alle interessentskabets bøger, bilag og beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, som måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed.

Efter hvert revisionsbesøg fremsender revisionen en revisionsberetning. Revisionsberetninger forelægges på bestyrelsesmøder, og bestyrelsen træffer afgørelse med hensyn til fremkomne revisionsbemærkninger.

Det reviderede årsregnskab, revisionsberetningen og bestyrelsens afgørelser om revisors evt. bemærkninger fremsendes efter bestyrelsens godkendelse til Statsforvaltningen og til orientering for interessentkommunerne.

Det godkendte årsregnskab skal optages i og offentliggøres sammen med begge interessentkommunernes årsregnskab.


§ 10. Finansiering m.v.
Interessentskabets driftsudgifter, herunder forrentning og afdrag af lån finansieres af selskabets salgsindtægter samt de takster, som bestyrelsen fastsætter for modtagelsen af affald, jf. § 8, stk. 2.

Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån, ved indskud eller ved forbrug af interessentskabets egenkapital.

Investeringer, der har en størrelse af kr. 50 mio. eller derover, udsendes inden bestyrelsens behandling til høring i hver enkelt interessentkommune. Beløbet kr. 50 mio. er fastsat pr. 1. januar 2007 og reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset (Juli 2000 = 100).

Eventuelle bemærkninger fra interessentkommunerne skal være interessentskabet i hænde indenfor en frist af 6 uger.

For optagelse af lån, meddelelse af garantier m.v. gælder de regler, som fastsættes i medfør af lov om kommunernes styrelse.


§ 11. Tegning
Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom samt optagelse af lån skal underskrives af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.


§ 12. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver vedtagelse i interessentkommunernes kommunalbestyrelser samt Statsforvaltningens godkendelse.

§ 13. Udtræden og opløsning
Udtræden kan ske med et års skriftlig varsel til en 01. januar. Interessentskabet anses herefter for opløst. Udtræder en af de to interessentkommuner opgøres interessentskabet efter samme regler, som hvis det var blevet opløst, jf. stk. 3 og 4.

Er der enighed mellem de to kommunalbestyrelser om opløsning af interessentskabet, kan opløsning ske til et af interessentkommunerne aftalt tidspunkt.

Statsforvaltningen skal godkende vilkårene for aftalens opløsning samt fastsætte disse, hvis der er uenighed herom mellem interessentkommunerne.

Ved opløsning fordeles den positive eller negative nettoformue mellem interessentkommunerne i forhold til interessentkommunernes indbyggertal ved seneste årsopgørelse pr. 1. januar.


§ 14. Tvistigheder
Uoverensstemmelser vedrørende offentligretlige forhold, som måtte opstå mellem interessentkommunerne eller mellem interessentskabet og en eller begge interessentkommuner ved fortolkning af vedtægterne, vedrørende driften af interessentskabet eller ved opløsning, afgøres af Statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse kan søges indbragt for det kompetente ministerium eller kan indbringes for domstolene.

Uoverensstemmelser vedrørende ikke-offentligretlige forhold kan indbringes for domstolene.


Således vedtaget på stiftende interessentskabsmøde den 13. august 1980.

Vedtægterne er efterfølgende blevet ændret på grundlag af ændringer vedtaget på bestyrelsesmøder den 12. marts 1987, 5. september 1996, 3. februar 2000, 6. april 2006, 2. december 2006, 1. marts 2007, 1. december 2007, 12. juni 2008, 1. marts 2012 og 4. december 2015.

Vedtægtsændringerne træder i kraft ved det kommunale tilsyns godkendelse, jf. kommunestyrelseslovens § 60. Ved brev af 17. januar 2017 har tilsynet godkendt ændringerne besluttet på bestyrelsesmødet den 4. december 2015 på nær § 6, stk. 18, som tilsynet har ændret ved afgørelse af 11. oktober 2017.