Moms på renovationsydelser

Moms på renovationsydelser – orientering til borgerne

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at renovationsgebyrer ikke skal indeholde moms. Indtil Skattestyrelsen har fastsat en ny procedure, skal REFA fortsætte med at opkræve moms.

Glæd dig ikke for tidligt

Landsskatterettens afgørelse betyder ikke, at du i fremtiden kan regne med at spare 25 procent af renovationsgebyret. Momsen skal fortsat betales, og hvis REFA skal betale den, vil momsudgifterne blive lagt oven i gebyret.

Eventuelt for meget betalt indregnes i fremtidige gebyrer

Hvis det viser sig, at du faktisk har betalt for meget i en periode, vil beløbet blive modregnet i de fremtidige renovationsgebyrer. Præcis hvordan regnestykket kommer til at se ud, kan vi først sige noget om, når der foreligger nye retningslinjer for fakturering af renovationsgebyrer.

Læs regnskabseksperternes notat om sagen

Det anerkendte revisionspartnerselskab EY har lavet en notat, der beskriver den aktuelle situation efter Landsskatterettens afgørelse. Notatet kan læses her i sin fulde ordlyd:

Revisionsselskabet EY's logo.

21. april 2022

I/S REFA

Moms på renovationsydelser – orientering til borgerne

Landsskatteretten har i oktober 2020 truffet afgørelse om, at kommuners levering af renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger ikke er momspligtige ydelser, hvilket er en ændring af hidtidig praksis.

Omfanget af praksisændringen er ikke fastlagt af Skatteforvaltningen, hvilket betyder, at det fortsat er usikkert om I/S REFAs ydelser kan momsfritages og evt. i hvilket omfang. I/S REFA opkræver derfor fortsat salgsmoms i overensstemmelse med Skatteforvaltningens gældende retningslinjer.

I/S REFA følger området nøje og tilpasser håndteringen i overensstemmelse med praksisændringen, når konsekvenserne heraf er endeligt fastlagte.


Praksisændring afventer styresignal fra Skattestyrelsen

Når Skattestyrelsens fortolkning af momslovgivningen underkendes af Landsskatteretten eller af domstolene, udsteder Skattestyrelsen et styresignal, der fastlægger omfanget af praksisændringen og konsekvenser heraf. Styresignalet angiver en frist for, hvornår praksisændringen senest skal implementeres, samt frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt moms. Indtil styresignalet foreligger kan den hidtil gældende praksis anvendes.

Det endelige styresignal afventes fortsat, herunder dato for hvornår praksisændringen skal være implementeret.

I/S REFA opkræver derfor fortsat moms på renovationstakster, da rækkevidden af praksisændringen ikke kendes, herunder de konkrete konsekvenser for I/S REFAs aktiviteter.

I/S REFA vil tilpasse momshåndtering af renovationsydelser såfremt det er relevant på grund af styresignalet. I/S REFA vil varetage borgernes interesser og anmode om tilbagebetaling af for meget betalt moms, hvis de er berettiget hertil. Tilbagebetalt moms vil blive indregnet i fremtidige takster og vil således tilfalde borgerne i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.


Vi forventer alene en begrænset effekt på renovationstaksten

Man kan således ikke forvente, at en evt. besparelse svarer til salgsmomsbeløbet for den nuværende takstopkrævning.

Vi forventer at praksisændringen skal implementeres pr. 1. januar 2023.

Med venlig hilsen
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Heidi Lundsgaard
VAT Partner

Mette Schøler
Senior VAT Manager