Medarbejder, Holeby Fjernvarme

Årsrapport

HOLEBY FJERNVARME – ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2022/23

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Holeby Fjernvarme A.M.B.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger, som følger af Varmeforsyningsloven og med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse B og C.

Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.

Hvile-i-sig-selv princippet

Over- og underdækning

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne som indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtigelser.

Nettoomsætning

Det for året målte varmeforbrug i henhold til aflæsninger danner grundlag for indtægtsførelsen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende virksomhedens produktion af varme. Omkostninger, der er forbundet med varmetab i distributionsnettet, er overført til distributionsomkostninger med 20% af udgifter til produktion og køb af varme.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende distributionsopgaven, herunder reparation, vedligeholdelse og afskrivning af ledningsnet og målere samt varmetab i distributionsnettet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, forretningsførelse, kontorhold, edb, revision og advokat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter gebyr- og renteindtægter/omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Immaterielle anlægsaktiver

Afskrives over aftaletiden

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og ledningsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesprisen incl. omkostninger tilknyttet anskaffelsen (herunder indeksregulering af lån) med fradrag af akkumulerede afskrivninger samt indgåede tilslutningsafgifter og investeringsbidrag. Der foretages lineære afskrivninger baseret på bestyrelsens vurdering af aktivernes forventede brugstider og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger m.v. ifølge lov om varmeforsyning.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kostpris.

Varebeholdninger

Olie- og materialebeholdninger måles til listepriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtigelser

Gældsforpligtigelser måles til nominel restgæld.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JUNI 2022 – 31. MAJ 2023.

2022/2023Budget Urevideret 2021/2022
2022/2023
T.kr.T.kr.
Opkrævede faste afgifter648.650648647
Opkrævede effektafgifter2.792.7572.7982.784
Motivationsbidrag75.937073
Opkrævede forbrugsafgifter5.624.8225.3845.537
Øvrige indtægter23.74203
Reguleringer og afskrivninger af tidligere års
slutopgørelser og tab indeværende år
-121.4130-47
Årets over-/underdækning-9.3750-399
Andre tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalinger
-63.828022
Nettoindtægter i alt8.971.2918.8309.417
Brændselsolie-35.645-100-211
Drift af halmvarmeværk-4.293.975-4.000-4.227
Vedligeholdelse af produktionsapparat-770.515-718-655
El, vand, og kemikalier-291.872-445-531
Pasning af værk-1.310.672-1.100-1.304
Overførsel af ledningstab1.186.4331.1291.304
Overført fra personaleomkostninger000
Produktionsomkostninger i alt-5.516.246-5.234-5.873
Ledninger-1.359.185-1.020-1.369
Målerudgifter-65.403-135-98
Overført ledningstab-1.186.433-1.129-1.304
Distributionsomkostninger i alt-2.611.020-2.284-2.772
Administrationsomkostninger-687.891-739-544
Renteindtægter37.939039
Renteudgifter-193.972-200-267
-844.025-939-772
ÅRETS RESULTAT03730

BALANCE PR. 31. MAJ 2022

Aktiver

2021/22
T.kr.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger020
Produktionsanlæg og maskiner3.550.7344.397
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar466.139572
Igangværende projekter1.074.3881.074
Finansielle anlægsaktiver
DFH Handelsselskab, andelsselskab, anskaffelsessum1.0000
Andel Holeby Medborgerhus5.0005
DFF edb-selskab, andelsselskab, anskaffelsessum1.0001
ANLÆGSAKTIVER I ALT5.098.2616.069
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer204.323273
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser357.250478
Andre tilgodehavender23.23026
Til gode merværdiafgift115.340204
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris00
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger24.06488
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger3.794.75663.466
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT4.518.7734.534
AKTIVER I ALT9.617.03310.604

Den kontante ejendomsværdi for værkets faste ejendom (excl. ledningsnet) er pr. 1. oktober 2022 kr. 1.720.000.

BALANCE PR. 31. MAJ 2022.

Passiver

2021/22
T.kr.
Egenkapital
Saldo pr. 1. juni 202226.73427
Fri egenkapital26.73427
Egenkapital i alt26.73427
Gældsforpligtigelser
Gæld til realkreditinstitutter7.117.8598.230
Forudbetalinger87.32775
Skyldig merværdiafgift00
Skyldige renter50.84959
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris182.449973
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger800.0000
Leverandør af varer og tjenesteydelser1.291.8151.241
Gældsforpligtigelser i alt9.590.29910.577
PASSIVER I ALT9.617.03310.604

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 med pant i selskabets faste ejendom.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Holeby Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Underskrevet

Holeby, den 30 /8 2023 i originalt dokument:

Henrik Pedersen, formand
Kim Jørgensen
Kenneth Christiansen, kasserer
Henrik Kubiak
Henning Nielsen