Mark med halmballer

Halmvejledning

REFA MSK A/S, cvr. 32444741 Halmvejledning 2022

Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Generel information ved halmleverance

Åbningstider for levering af halm på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk,
Tømmervej 1, 4990 Sakskøbing:

Åbningstider
Mandag – torsdag: kl. 7.15 – 14.15
Fredag: kl. 7.15 – 11.15

Kontakt
Telefon halmkoordinator: +45 2489 5833
Telefon kontrolrum: +45 5474 3601

Halmkoordinator og kontrolrummet kan kontaktes
Mandag – torsdag: kl. 7.00 – 15.00
Fredag: kl. 7:00 – 12.00

Afvigelse fra normal åbningstid skal aftales med halmhåndteringspersonalet.

Alkohol og euforiserende stoffer

På Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk (MSK) er det forbudt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Overtrædelse medfører bortvisning!

Rygepolitik

Tobaksrygning er forbudt overalt, også i førerhuse på kørende materiel. Det er tilladt at ryge udendørs, hvor der er placeret askebægre, ved hovedindgang, ved værksted og ved vejekontorerne.

Fotografering

Må kun ske efter særlig tilladelse.

Miljø- og sikkerhedsregler

REFA MSK er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret i henhold til ISO 14001.

Alle medarbejdere og leverandører, der arbejder på Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, skal overholde gældende Miljø- og Arbejdsmiljølovgivning samt REFA MSK´s skærpede regler.

Indvejning

Ved indvejning skal leverandøren indtaste det af MSK tildelte leverandørnummer.

Oversigt over Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Trafikforhold

Al kørsel til og fra halmlade skal ske via vejen rundt om kraftvarmeværket. (Korrekt kørselsretning er markeret med røde pile på oversigtskortet).

Det er ikke tilladt at benytte vejen mellem halmlade og blokbygning. Denne er markeret på illustrationen med et STOP skilt.

Vi gør opmærksom på at man max. må køre 20 km/t. på værkets område!

Plan over kraftvarmeværket.

1. Leveringsbetingelser

Det er til enhver tid halmtransportørens pligt at overholde færdselslovens krav ved transport af halm, herunder men ikke begrænset til køretøjets konstruktion, indretning og dimensioner. Ligeledes skal halmtransportøren sikre, at transporteret gods ikke tabes på vejen – herunder ved som minimum at fastgøre halmballerne forsvarligt med stropper. Tvangsruter som angivet i miljøgodkendelsen for MSK skal følges. Ved kørsel på Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværks område skal der, i henhold til anlæggets miljøgodkendelse, være net på vognene, dette skal som minimum dække siderne på vognene, jfr. pkt. 1.2.

1.1 Køretøjer

Alle køretøjer, som færdes i halmlagre, skal være forsynet med gnistfang. De anvendte vogntog skal overholde færdselslovens krav for køretøjer, som transporterer halm mellem leverandørs anlæg og Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk og retur. Vogntogene skal udformes således, at aflæsning af halmballerne kan foregå sikkert og uhindret og under hensyntagen til de lokale forhold. Enhver forurening af vejområdet skal undgås. Alle vogntog skal efter aflæsning rengøres af leverandøren inden udkørsel fra aflæsningsstedet. Evt. miljøkrav i forbindelse med transport påhviler leverandøren.

1.2 Halmtransport

Alle halmtransporter skal være med fast og plan bund. For at undgå halmspild skal vogntogene (ved kørsel på Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværks område) køre med net, der som minimum dækker siderne på vognene. Nettet skal gå fra vognbunden og op til 0,5 m. fra toppen af læsset, og maskestørrelsen må ikke være større end 30 mm. Nettet må først løsnes og fjernes når vogntoget holder i halmladen. Halmtransporterne skal være udstyret på en sådan måde, at leverandøren selvstændigt og uden hjælp fra modtageværkets personale skal kunne aftrække nettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med alle regler på området.

Før udkørsel fra lagerbygninger modtager leverandøren efter aftale en kvittering for læsset med følgende oplysninger:

 • Dato og klokkeslæt
 • Leverandør
 • Halmtype
 • Halmens vægt i kilo
 • Halmens vandindhold i %
 • Vejeseddelsnummer

1.3 Halmballernes størrelse

Halmballerne leveres som storballer med følgende dimensioner:

Bredde: Min. 115 cm, maks. 125 cm
Højde: Min. 125 cm, maks. 130 cm
Længde: Min. 225 cm, maks. 255 cm*)
Vægt: Min. 400 kg, maks. 700 kg

*) Der tilstræbes så lille variation i længden som overhovedet muligt.

1.4 Halmballernes fugtighed

Halmballerne skal have så lavt fugtindhold som muligt.

1.4.1 Måleudstyr

Fugtmåling foretages med håndholdt spyd måleudstyr, type “Farmer Tronic Haymatic Digital”. Udstyret serviceres og kalibreres en gang årligt i henhold til fabrikantens anvisning. Kalibreringscertifikater forefindes i begge halmkontorer.

REFA MSK er berettiget til at udskifte måleudstyret i tilfælde af, at der fremkommer nye og mere nøjagtige måleinstrumenter og/eller målemetoder til bestemmelse af vandindhold.

1.4.2 Målemetoder

Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning ved indstikning af fugtmålespyd minimum 10 steder pr. transport. REFA MSK er berettiget til at foretage yderligere målinger af fugtigheden efter ønske og foretage disse målinger på steder efter eget valg.

Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen.

1.4.3 Beregning af fugtindhold

Vandindholdet i et læs halm til afregning bestemmes som et gennemsnit af de gennem- førte fugtmålinger. Resultatet af målingerne indlæses i værkets registreringssystem, og af- regning sker på baggrund heraf.

1.4.3 Afvisning af halm

Forekommer der våde eller rådne områder, f.eks. konstateret visuelt eller ved en enkelt- måling med over 22 % fugtighed, foretages i alt 3 målinger til konstatering af halmballens gennemsnitlige vandindhold. Målepunkterne skal have en indbyrdes afstand på mindst 30 cm og må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden (se figuren nedenfor).

Ligger det gennemsnitlige vandindhold i en halmballe over 22 %, er REFA MSK berettiget til at afvise denne. Af hensyn til kranens arbejde i halmladen afvises altid et lige antal halmballer.

Målepunkter brugt til at måle fugt i halm.

1.5 Læsning af halmballerne

Halmballerne skal læsses i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler, og som be- skrevet for kraftvarmeværket herunder.

1.5.1 Læsning af halmballer til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk

Halmballerne skal læsses med 8-24 baller pr. transport som følger:

 • 8-24 halmballer på forvogn og hænger
 • 20-24 halmballer på trailer med plant og vandret lad på langs af vognen omkring vognens langsgående centerlinje
 • Kun i 2 lag og med samme antal halmballer i hvert lag således, at der ikke er forskydninger mellem halmballerne
 • Halmballerne skal stå på båndene og med afstand således, at truckens gafler kan komme omkring halmballerne uden at ødelægge snore
 • Halmballer med misfarvning skal vende med den misfarvede side opad
Traktor, hvor halmballerne er læsset korrekt.

Ved ankomst til halmlade

REFA MSK sørger for udtagelse af fugtprøve og bestemmelse af vand- procent.

REFA medarbejder, som sørger for udtagelse af fugtprøve og bestemmelse af vand- procent.

Leverandøren tager nettet af. Netaftagningen samt løsning af stropper må først påbegyndes, når fugtprøven er endeligt afsluttet og skal kunne udføres af én person.

Ved ankomst til halmlade (forsat)

Løse net, stropper og andet surringsgrej lægges sammen og placeres mellem vognen og traktoren og ikke i aflæsningsområdet.

Aflæsning af halm

REFA MSK foretager halmaflæsning med gaffeltruck. Halmballerne skal derfor stå med passende afstand, så truckens gafler kan komme omkring halmballerne uden at ødelægge snorene. Snorene skal altid vende opad.

Aflæsning af halm (forsat)

Det er STRENGT FORBUDT og forbundet med livsfare at opholde sig på ladet, ved siden af ladet eller i aflæsningsområdet, når trucken er i drift. Ophold under aflæsningen skal foregå i det afmærkede område eller i førerkabinen.

Oprydning og vejeseddel

Når aflæsning af transporten er færdig, og trucken er standset, kan rengøring påbegyndes. Ladet skal fejes rent. Stigerne ved autoværnet skal benyttes til op- og nedstigning af ladet. Efter endt rengøring lægges eventuelle løse net, stropper m.m. tilbage på vognen, og vejesedlen afhentes ved vejestander.

1.6 Afvisningskriterier

Overskrider 2 eller flere halmballer i en halmtransport nedenstående grænser og krav, er REFA MSK berettiget til, men ikke forpligtet til, at afvise hele halmtransporten.

Krav til indleverede halmballer

 • 2 eller flere halmballer, der indeholder over 22 % vand.
 • 2 eller flere halmballer, hvis længde er under 225 cm eller over 255 cm.
 • 2 eller flere halmballer, hvis ydersnore mangler.
 • 2 eller flere halmballer, der er deforme eller skæve.

Afvisningskriterier (forsat)

2 eller flere halmballer med mørke/sorte pletter/striber med råd i bund eller top. 2 flere halmballer, som indeholder våde eller rådne pletter (våde pletter er steder med over 22 % fugt). Såfremt kun 1 halmballe pr. læs lider af en af ovennævnte mangler, så kan Kraftvarmeværket afvise denne balle + af 1 yderligere halmballe (et halmsæt). Se desuden ”Øvrig beskrivelse” under pkt. 1.8

Afvisningskriterier (forsat)

Halmtransporten kan endvidere blive afvist, hvis:

 • Nettet er ikke intakt. Maskestørrelse max. 30 mm.
 • Halmballer står for tæt sammen på vognen.
 • Halmballer er vendt forkert, så snorene ikke vender opad.

Halmtransporten kan endelig blive afvist, hvis:

 • Lokale miljø-eller sikkerhedsbestemmelser ikke efterkommes.
 • Anvisninger fra Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværks personale ikke efterkommes.

1.7 Anbefalinger

For at forbedre arbejdsmiljøet anbefaler Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk, at alle halmtransporter anvender rullenet.

Halmballer tørret maskinelt, bør tørres umiddelbart efter presning.

1.8 Produktbeskrivelse halm

Halm til REFA MSK kan bestå af en af følgende typer:

Kornhalm
Halm fra rug, hvede, byg, havre og triticale.

Frøgræs
Halm fra frøgræs. Frøgræs kan alene afleveres efter forudgående aftale om tidspunkt og mængde for det enkelte læs.

Rapshalm
Halm fra raps.

Øvrig beskrivelse
Halm, der leveres, skal være presset. Halmen må tidligst leveres 2 dage efter presning. Halmen må ikke være snittet, inden den presses i halmballer. Alle bånd skal være intakte.
Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak eller andre kemikalier efter presning.
Halmen må ikke være eller have været angrebet af råd og svamp pga. risiko for dannelse af toxiner.
Der accepteres kun hele vognlæs af de enkelte halmtyper.
Halmen skal være så tør som muligt. Afregning foretages med udgangspunkt i et vandindhold på 13 %.

Læs mere om chaufførsikkerhed her