REFA Nykøbing F.

Referat fra seneste forbrugermøde

Referat fra forbrugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S

Den 23. april 2024 kl. 16.30 blev der afholdt forbrugermøde på Kulturgården, Eriksdalsvej 29, 4871 Horbelev.

Fra REFA deltog:
Henning Tønning
Muj Berisha
Jakob Yttesen
Joachim Cyrill
Mette Suhr Stoffregen
Morten Nielsen
Steven Lambert
Lars Rasch

Der var mødt yderligere 7 forbrugere op til mødet.

Mødet blev indledt med, at formand for bestyrelsen i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, Henning Tønning, bød de fremmødte velkommen, hvorefter han præsenterede deltagerne fra REFA.

Henning Tønning foreslog Lars Rasch som dirigent.

Lars Rasch blev herefter udpeget som dirigent.

Lars Rasch orienterede om aftenens program herunder formålet med forbrugermødet, som er at orientere forbrugerne om

  • Værkets drift
  • Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
  • Nye takster
  • Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant

Forbrugerrepræsentant Joachim Cyrill fik herefter ordet og orienterede om det forløbne år.

Der er kommet 2 forbrugere mere på nettet, hvilket er meget positivt.

Det har været et varmeår uden de store udfordringer. Der har været almindelig vedligeholdelse, og der er udført yderligere brandsikring. Værket er i god stand og er dermed solidt og driftssikkert.

Værket forventes at være fuldt afskrevet i 2030. Den største udfordring udgøres af den anvendte ledningstype, som udgøres af isolerede varmerør, som har et relativt stort varmetab, men som til gengæld ikke udsættes for nedbrydning og dermed er tætte. Det er dog fortsat ikke rentabelt, at foretage udskiftning af rørene medmindre de er defekte.

Halmlproducenterne presser nu en del af deres halm i andre halmballetyper, som er presset hårdere. Det betyder, at værket må overveje at kunne håndtere de nye halmtyper også, for at kunne få halm til konkurrencedygtige priser fremadrettet.

De netop indgåede halmkontrakter er blevet dyrere end tidligere på grund af generelt sigende priser herunder på brændstof. De stigende priser medfører også, at der er besluttet en stigning i fjernvarmeprisen for 2024 på 815 kr. eller ca. 68 kr. pr. måned.

¤

Herefter skulle der vælges 1 forbrugerrepræsentant til bestyrelsen, idet Jakob Yttesen var på valg. Jakob Yttesen havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev han valgt med akklamation.

Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Erik Magnussen blev bragt i forslag og efterfølgende valgt uden modkandidater.

Henning Tønning sluttede med at takke for fremmødet.

Forbrugermødet blev afsluttet ca. kl. 17.15.