Medarbejder, Holeby Fjernvarme

Referat generalforsamling

Referat generalforsamling Holeby Fjernvarme 20. september 2023

 1. Valg af dirigent

  Bestyrelsen forslår Lars Rasch som dirigent. Lars blev valgt uden modkandidat. Lars konstaterede at generalforsamlingen har været i Ugeavisen Lolland i uge 36 og annonceret på hjemmesiden og derfor lovligt indkaldt.

 2. Beretning for det forløbne regnskabsår

  Formanden indledte med præsentation af bestyrelsen, administration og drift.

  Formanden gennemgik årets produktion og konstaterede at produktionen lå lidt højere end sidste år ca. 18.608 MWh og i varmeåret solgt 11.990 MWh (ca. 300 MWh) lavere end sidste år til forbrugerne plus ca. 1.801 MWh til Erhvervsparken, som var ca. 325 MWh mere end sidste. Al produktion er sket på halm, da det ikke har været nødvendigt at supplere med træpiller i indeværende år. Der er brugt 4.733 tons til årets varmeproduktion til byens 690 forbrugere, hvilket er på samme niveau som sidste år.

  Formanden gav herefter en status på reparation af ledningsnettet og betydningen af de brud, som allerede nu var repareret, havde haft på vandspildet. Vandspildet var i 2022 stigende på grund af enkelte brud, herunder brud på plejehjemmet, hvor der løbet 300m3 ud under et gulv . De er nu fundet og repareret, så vi er tilbage på normalt Niveau.

  Der er i varmeåret afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er i året blandt andet arbejdet med følgende:

  • Udvidelse af forsyningsområde

   Der har ifm. de stigende energipriser været forespørgsel på mulig udvidelse af fjernvarmens forsyningsområde til Fuglse, Nødebjerg, Bursø og Errindlev. Afholdt møde med MOE, som startede med at regne på områderne Fuglse og Nødebjerg. Konklusionen blev, at der selvom der kom 100% tilslutning af Fuglse (hvilket ikke er realistisk), ville projektet stadig give underskud over en 30 årig levetidsperiode, så bestyrelsen traf beslutning om ikke at udvide forsyningsområdet til Fuglse.

   I forhold til Nødebjerg var der positiv økonomi over en 30 årig periode ved 70% tilslutning, så bestyrelsen besluttede at tilbyde gratis tilslutning i indeværende regnskabsår til hele forsyningsområdet for ikke at forfordele Nødebjerg-området. Det havde givet 6 nye kunder i året.

   Planer om at bygge et hotel ved Factory Lodge på 4.500 m2 med 130 værelser og forventet varmeforbrug på 135 MWh

  • Fremtidig varmeforsyning af Holeby samt projekt nedlæggelse af gl. olieværk og evt. fremtidig forsyning fra/til Rødby.

   Inden for en kort årrække (5-10 år) står Holeby Fjernvarme over for at skulle udskifte vores nuværende halmkedel og olieværk. Holeby Fjernvarme har derfor bedt rådgivende ingeniør MOE om at udarbejde nogle relevante scenarier for den fremtidige varmeforsyning i Holeby, som Holeby Fjernvarmes bestyrelse så kan træffe deres beslutninger ud fra.

   I februar havde bestyrelsen møde med Niels Thorsen fra MOE som præsenterede scenarier for Holebys fremtidige varmeforsyning. Bestyrelsen besluttede sig for at gå videre med scenarie 3 og 3A.

   Scenarie 3 omfatter en transmissionsledning til Rødby, erstatning af det nuværende halm- og olieværk med et el-kedelanlæg med fjernvarmeinstallation til en samlet investering på 52,6 mio. kr. Placering ved siden af det nuværende værk på Industrivej.

   Scenarie 3A omfatter det samme, blot med en anden placering ved H. Christoffersensvej til en samlet investering på ca. 58 mio. kr.

   Som det fremgår i scenarierne 3 og 3A fra MOE ang. Holebys fremtidige varmeforsyning, så går scenarierne i store træk ud på etablering af en grundlast varmeforsyning fra Rødby Fjernvarme, samt etablering af spidslast varmeforsyning i Holeby, samt nedrivning af Holebys olie- og halm-varmeværk.

   Spidslast er umiddelbart tænk som en 10 MW “elkedel” med 3.000 m3 akkumuleringstank. Idet vi sandsynligvis kigger ind i affolkning af Holeby og Rødby sammenholdt med væsentligt skærpede krav til varmeproduktion, miljø, drift og administration af varmeværker, så vil Holeby Fjernvarmes bestyrelse arbejde videre med scenarierne 3 og 3A.

   For at få den bedst økonomiske fremtidige løsning for forbrugerne i hhv. Holeby og Rødby, ser Holeby Fjernvarmes bestyrelse at Holeby Fjernvarme og Rødby Fjernvarmelægges sammen til et a.m.b.a selskab – f.eks. Sydlolland Fjernvarme a.m.b.a.

   Der har været afholdt indledende drøftelser med Rødby Fjernvarme, som ikke er afvisende overfor projektet, og det har også været fremlagt på deres generalforsamling som en orientering uden nævneværdige kommentarer fra forbrugerne. De ser dog også gerne Rødbyhavn som en del af projektet.

   Holebys bestyrelses foreslår, at vi lige ser tiden an og på et senere tidspunkt får udarbejdet en hensigtserklæring på det fremtidige samarbejde, i første omgang Holeby og Rødby.

  • Ny halmkontrakter

   Vi har haft sendt halmleverance for varmeåret 2023/24 i udbud.
   Vi har modtaget bud på i alt 7.700 tons halm.
   Prisen varierende fra 559 til 750 kr./ton.
   Vi har sendt kontrakter ud på 4.500 ton med en gennemsnitspris på 662,96 kr./ton.
   Samlet købspris 2,983 mio. kr.

   Spørgsmål omkring affolkning af Holeby og forslag 3. Om kapaciteten er tilstrækkelig og hvad hvis Rødbyhavn kommer med.

   Formanden besvarede spørgsmålet med at hvis der skulle komme flere forbrugere til Holeby/Rødby var der stadig kapacitet nok i det nuværende forslag. Såfremt Rødbyhavn også blev en del af samarbejdet skulle der etableres en varmeproducerende enhed i Rødbyhavn formentlig en varmepumpe.

   Spørgsmål omkring om Forsøgsstationen kan de komme på fjernvarmen ? Det er undersøgt tidligere og udgifterne til at komme derud er høje, så det kræver en stor egenbetaling for dem såfremt de ønsker at blive tilsluttet, da Holeby Fjernvarme ikke kan påtage sig risikoen for en 30 årig afskrivning.

 3. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering

  Morten Nielsen fremlagde ligeledes budgettet for 2023-24, dette blev taget til efterretning. Budgettet udviste en lille stigning i det variable priser i forhold til sidste år på grund af stigende halmpriser og udgift til flytning af ledning i forbindelse med etablering af nyt hotel.

  Prisen for et standardhus på 130m2 med et varmeforbrug på 18, 1 MWh koster 14.730 kr. Landsgennemsnittet jf. Forsyningstilsynets prisstatistik januar 2023 ligger på 15.404 kr.

  Der var en enkelt kommentar fra forbruger Steen Jensen, som ikke var enig i prisen for standardhuset, som han havde beregnet til ca. 15.500 kr. Aftalt at Morten fremsender beregningen, der udviser de 14.730 kr.

 4. Forslag fra bestyrelsen herunder investeringsplan for kommende år

  Formanden meddelte, at der var ikke nogen egentlig investeringsplan, men redegjorde for tankerne omkring den strategi plan, som var udarbejdet for Holeby Fjernvarme frem +2026. Den omfatter blandt andet udfasning af olieværket, etablering af fremtidig energiproduktion, hvor samarbejdet med Rødby var prioritet 1, muligvis en større akkumuleringstank samt ledningsrenoveringer.

  Generalforsamlingen vil høre nærmere, når der bliver mere konkret. Ideen er at det skal kunne gennemføres uden væsentlige prisstigninger. Ledningsrenoveringer vil udført efter behov med en vej ad gangen. Spørgsmål omkring solvarme på taget på værket.

  Der er undersøgt økonomien i solvarme, dog ikke på taget, men på nuværende tidspunkt ikke en investering med positivt økonomisk cash flow. Spørgsmål om der er deadline til samarbejdet med Rødby. Formanden oplyste, at det ikke var tilfældet.

 5. Indkomne forslag fra andelshavere

  Der er ikke modtaget nogen forslag

 6. Valg af formand

  Formanden Henrik Pedersen blev valgt for et år uden modkandidat.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg var Kenneth Christiansen og Henrik Kubiak, som begge var villige til genvalg. Steen Jensen meddelte sig også på banen som kandidat, så der var 3 emner til de 2 ledige pladser i bestyrelsen. Steen gav en kort begrundelse for sit kandidatur, hvilket primært var begrundet i hans tidligere virke som formand i perioden 2004-18, hvor priserne var lavere end de var nu, og siden han var stoppet i 2018 var prisen ifølge ham steget med over 30%.

  Da der var tale om skriftlig afstemning skulle der bruges 2 stemmetællere og til denne opgave blev valgt Steven Lambert og Ole Birkelund Jensen. Der var 32 stemmeberettigede til stede. 

  Afstemningen gav følgende resultat:
  Ugyldig: 1
  Blanke stemmer: 1
  Steen Jensen: 10
  Henrik Kubiak: 24
  Kenneth Christiansen: 28

  Så Kenneth og Henrik blev valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

 8. Valg af suppleanter

  Mark Rosleff blev foreslået som suppleant for en 2 årig periode. Genvalgt uden modkandidater.

 9. Valg af revisor

  Aage Maagensen blev genvalgt.

 10. Eventuelt

Formanden takkede for fremmødet, genvalget og efter en opfølgende kommentar fra en forbruger omkring priserne på standardhuset nævnt under punkt. 4, blev det bekræftet, at den korrekte pris udgør 14.730 kr.

Yderligere et par forbrugere konstaterede at de var fint tilfredse med varmepriserne, da de godt kunne huske, da priserne i Holeby var markant højere.

Herefter takkede formanden dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet med stegt flæsk og persillesovs.

Dirigent Lars Rasch