Villavej i Horbelev på Falster

Forbrugermøde

Her finder du referat fra det årlige forbrugermøde

Referat fra brugermøde i REFA Horbelev Fjernvarme A/S

Den 18. april 2023 kl. 16.30 blev der afholdt brugermøde i Horbelev-hallen på Sportsvej 1B, 4871 Horbelev.

Fra REFA deltog:
Muj Berisha, Ole Bronné Sørensen, Joachim Hansen, Erik Gaard, Mette Suhr Stoffregen, Finn Boy Hansen
Morten Nielsen, Steven Lambert og Lars Rasch.

Der var mødt yderligere 8 forbrugere op til mødet.

Mødet blev indledt med, at de fremmødte fik lejlighed til at præsentere sig.

Næstformand for bestyrelsen i REFA Horbelev Fjernvarme A/S, Muj Berisha, bød velkommen og foreslog Lars Rasch som dirigent.

Lars Rasch blev udpeget som dirigent.

Lars Rasch orienterede om aftenens program herunder formålet med forbrugermødet, som er at orientere brugerne om

  • Værkets drift
  • Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
  • Orientering om takster
  • Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant

Værkets drift

Finn Boy Hansen fik herefter ordet for at fortælle om selskabets drift mv. i 2022.

Værket har kørt som forventet, og den vedligeholdelsesstrategi selskabet har indført, har vist sig meget effektiv for en stabil drift.

2022 skulle heller ikke blive året, hvor selskabet blev forskånet for udefrakommende påvirkninger af vores daglige drift. Netop som vi langsomt slap ud af Covid 19 i vores hverdag, blev der krig i Ukraine som medførte en energikrise.

Inflationen tog til og vores omkostninger til at drive værket kunne ikke længere dækkes af de gældende varmepriser. Heldigvis brænder vi halm, og vi har gode kontrakter som ikke er steget i 2022/2023. Det gør, at vi er sluppet nådigt i forhold til varmeprisen i sammenligning med mange andre steder, hvor der anvendes træflis eller gas.

Urolighederne i energisektoren medførte forhøjet beredskab på energiproducerende anlæg i varierende grad afhængig af størrelse og beliggenhed. Vi valgte på opfordring fra Dansk fjernvarme at indkøbe en nødgenerator som sikkerhed for at kunne drive anlægget helt eller delvist under strømsvigt.

2022 var også året hvor der var mangel på mange varer indeholdende elektronik og vores udskiftning af fjernvarmemålere til READY aflæsning blev derfor sat på pause. Vi forventer fortsat at være klar med alle målere inden loven træder i kraft i 2025.

Orientering om takster

Endelig blev det oplyst, at taksten i 2023 er steget med kr. 800,- årligt, hovedsageligt som følge af forøgede el-omkostninger ved produktionen af varmen. Stigningen er ikke blevet varslet, idet der ikke er krav herom, når stigningen er mindre end 10 % i forhold til den samlede varmepris.

Der var for de fremmødte lejlighed til at stille spørgsmål.

Valg af forbrugerrepræsentant og suppleant

Herefter skulle der vælges 1 forbrugerrepræsentant, idet Joachim Cyrill var på valg. Joachim Cyrill havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater blev han valgt med akklamation.

Erik Gaard havde valgt at udtræde som forbrugerrepræsentant, hvilket betyder, at suppleant Jakob Yttesen indtræder som forbrugerrepræsentant i resten af Erik Gaards valgperiode.

Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Morten Larsen blev valgt med akklamation.

Muj Berisha sluttede med at takke for fremmødet.

Forbrugermødet afsluttet ca. kl. 17.30.