REFA Nykøbing F.

Forbrugermøde

Her finder du referat fra det årlige forbrugermøde

Referat fra forbrugermøde i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Den 18. april 2023 kl. 19.30 blev der afholdt forbrugermøde i Stubbekøbinghallen, Gl. Landevej 1, 4850 Stubbekøbing.

Fra REFA deltog:
Muj Berisha, Ole Bronné Sørensen, Niels Ihlemann, Erik Thorsen, Mette Suhr Stoffregen, Finn Boy Hansen, Morten Nielsen, Vicky Sylvest Boyesen, Steven Lambert og Lars Rasch.

Der var mødt yderligere 13 forbrugere op til mødet.

Mødet blev indledt med, at de fremmødte fra REFA fik lejlighed til at præsentere sig.

Næstformand for bestyrelsen i REFA Gedser Fjernvarme A/S, Muj Berisha, bød velkommen og foreslog Lars Rasch som dirigent.

Lars Rasch blev herefter udpeget som dirigent.

Lars Rasch orienterede om aftenens program herunder formålet med forbrugermødet, som er at orientere forbrugerne om

 • Værkets drift
 • Selskabets overordnede planer og større projekter for det kommende regnskabsår
 • Nye takster
 • Vælge brugervalgt medlem af selskabets bestyrelse samt en suppleant

Værkets drift

Forbrugerrepræsentant Niels Ihlemann fik herefter ordet og orienterede yderligere om den forløbne periode i sin beretning:

 • Allerede ved afslutningen af sidste år var vi godt ude af Corona; men vi var knapt kommet ind i 2022 før Putin overfaldt Ukraine; med store konsekvenser til følge for næsten alt.
 • Under Coronaen havde vi fået kraftigt voksende priser, som påvirkede vores tiltag, som f.eks. installation af nyt elfilter (et miljøkrav) og udvidelse af ledningsnettet, som måtte stilles i bero.
 • I forhold til miljøkrav er der ingen ”kære mor”, så vi måtte betale kr. 7,2 mio. for installationen. Til gengæld har vi en stor margen for evt. skærpelser langt ud i fremtiden.
 • Det er gået bedre i byggesektoren, så de planer om 45 nye ældreboliger på Christiansmindevej, der blev stillet i bero i 2021, og som alle skulle have fjernvarme, er nu i fuld gang. Og vi er ved at lægge fjernvarme ind i området. Det ser på alle måder fornuftigt ud, også økonomisk (jeg er selv skrevet op til et af husene).
  For værket er det en god ting med så mange nye forbrugere i ét hug. Selv om det også er en investering, så er finansieringen tilpasset vores afskrivningsprofil, så der ikke opstår ubalance. Det samme gør sig gældende for det dyre el-filter.
 • Men de høje priser er fortsat gældende indenfor flis, hvor energisituationen bliver ved med at presse. Som tidligere fortalt har vi prøvet at bruge mere af kommunens haveparkaffald; men her er priserne også steget meget, da vi jo ikke er de eneste købere til produktet. Og, … kvaliteten er ikke særlig god, hvilket også spiller ind i vores indkøbspolitik.
 • Overordnet set – målt på evnen til at levere den varme vi skal til jer forbrugere, har værket kørt OK.
  Men for personalet og driftsledelsen har året budt på store udfordringer med de store installationsarbejder, der har medført betydelige ændringer i ”maskineriet”. Endvidere påvirkes driften af det dårlige flis.
 • Brændselsproblemer, der næppe forsvinder, fører til at der skal findes andre – evt. supplerende – energikilder i fremtiden.

Som tidligere berettet har vi arbejdet med solpaneler; men da kommunen valgte at sælge nabogrunden til private interesser, fik disse planer et alvorligt knæk, da der er grænser for hvor langt væk det kan anlægges, og der skal også være et jordstykke, og dét er der ikke.
Dertil kommer at prisniveauet for solpaneler pt. gør det helt udelukket.

 • En elkedel, varmepumper og lignende, der kan udnytte billig strøm i relevante perioder, og så opbevare det varme vand i vores akkumuleringstank, kan være løsninger. Vi undersøger alle disse alternativer; men for at sige det kort, så er det ikke så nemt; men vi klør på.
 • Fjernaflæste målere informerede vi om sidste år. Da manglede vi ca. 200.
  På nuværende tidspunkt mangler vi fortsat 200. Det er ikke ond vilje at det tager lang tid; men dels er de dyre, så installationen er nødt til at strække sig være over flere drifts år, men især er de vanskelige at få. Der er meget stor rift om dem. Vi fortsætter til alle har fået. Det er ikke kun for at det skal være smart. Dels skal vi skifte målerne løbende for at man er sikker på at de opfylder myndighedskravene, dels er der det perspektiv i det, at den løbende, daglige af læsning også er til rådighed for forbrugeren, som kan bruge det i sin planlægning af forbruget.
 • Det milde klima i 2022, sammenlignet med 2021, har givet et væsentligt mindre varmesalg.
  I det forløbne år, 2022, leverede vi 16.500 MWh mod 20.061 i året forinden. En nedgang på knapt 18%. Det er faktisk meget, og selv om vi helst vil sælge varme, så er det i realiteten godt for alle.
  Det er ikke kun det milde klimas skyld; men også et udtryk for stor spare iver hos forbrugerne.

Et tilbageblik er fristende, da vi var ca. 300 forbrugere færre producerede vi også godt 20.000 MWh for at holde byen varm!! – 2004/5.
Ud over mildere klima er det en lang række faktorer som

 • renovering af forsyningsledninger
 • nyt værk i 2008
 • mange optimeringer af det nye værk
 • en stor indsats hos forbrugerne med at efterisolere
 • spare iver hos forbrugerne
 • Jeg véd godt at vi i Stubbekøbing ikke alene frelser verden og forbedrer miljøet; men det er interessant at se, hvor forholdsvis lidt der skal til for at flytte meget.

Som sidegevinst giver det god mulighed for at klare nye forbrugere uden at vi skal udbygge. Og som nævnt tidligere, har vi haft glæde af det.

 • Vi er i dag, 873 forbrugere. Det er en fremgang på 23 i løbet af året. Der er stor interesse for fjernvarme; men indenfor vort eksisterende forsyningsområde er der, som tidligere nævnt, kun 1 eller 2 olieopvarmede huse med vandbårent anlæg, der ikke er tilsluttet.
  Resten er el-opvarmede. Det kræver at der indlægges vandbårent anlæg; men i den nye prissituation ændres rentabiliteten dramatisk til fjernvarmens fordel. Det store problem for de fleste er finansieringen, hvor bankerne ikke kan begribe at besparelsen nemt betaler afdragene på det lån, der skal etableres, og som de ikke vil give. Begrundelsen er, at kunden ikke kan betale det, men åbenbart kan de godt betale pengene til el i stedet for!!
 • Grøn omstilling har ikke samme betydning for regeringen og bestyrelsen.
  Vi var nået dertil, at vi ofte kunne tilbyde meget billig eller gratis tilslutning; men det må vi, som allerede nævnt sidste år, ikke mere. Det skal ikke holde nogen tilbage, hvis de ønsker fjernvarme.
  Spørg os, og ofte kan vi finde veje, der kan betales. Men vi må ikke yde kredit eller finansiering.
 • Fra årsskiftet 2023 har vi som bekendt måttet forhøje vore takster lidt.
  Det betyder at et standardhus – 130 m2 – koster kr. 238,- mere om måneden.
  Vi har ikke pt. noget overblik over, om vi kan fastholde disse takster i 2024; men hen over sommeren vil vi melde ud om det. Vi vil gøre meget for at vi kan.
 • Mit yndlingstema – tab på debitorer.
  Der er altid tab. Trods de vanskelige tider er vi nogenlunde tilbage dér, hvor folk betaler deres regninger. Vi har måttet lukke for levering i et par enkelte tilfælde.
 • Det var dét vi havde at fortælle.

Valg af forbrugerrepræsentant og suppleant

Herefter skulle der vælges 1 forbrugerrepræsentant til bestyrelsen, idet Niels Ihlemann var på valg. Niels Ihlemann havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg, og da der ikke meldte sig andre kandidater, blev han valgt med akklamation.

Sluttelig skulle der vælges en suppleant. Mogens Kirsborg havde på forhånd meddelt, at han modtog genvalg. Der meldte sig ikke andre kandidater, og han blev derfor valgt med akklamation.

Muj Berisha sluttede med at takke for fremmødet.

Forbrugermødet blev afsluttet ca. kl. 21.00.